Białystok

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Koło Naukowe Prawa Pracy powstało z inicjatywy studentów w 2006 r. za zgodą ówczesnego kierownika Katedry Prawa Pracy prof. zw. dr. hab. Waleriana Sanetry. Celem Koła jest popularyzowanie prawa pracy w środowisku akademickim i społeczności lokalnej poprzez organizowanie i przeprowadzanie spotkań dyskusyjnych, organizowanie konferencji oraz wyjazdów naukowych dla członków Koła. Koło Naukowe Prawa Pracy regularnie organizuje warsztaty praktyczne m.in. z pisania pism procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy, a także seminaria i spotkania z praktykami. Ponadto, członkowie Koła organizują ogólnopolskie konferencje naukowe, wśród których należy wymienić m.in. Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Różne oblicza konkurencji” (2012) czy Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Elastyczne formy zatrudnienia” (2014). Efektem rozważań podjętych podczas obu konferencji były monografie pokonferencyjne.

Opiekun: dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska, prof. UwB
Przewodniczący: mgr Sylwia Łazuk
Kontakt: knpp@uwb.edu.pl; a.niewinska@uwb.edu.pl
WWW: https://prawo.uwb.edu.pl/kolo-naukowe-prawa-pracy
Facebook

Gdańsk

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Koło Naukowe Prawa Pracy „Labor omnia vincit” Uniwersytetu Gdańskiego to organizacja studencka, która rozpoczęła swoją działalność 21 czerwca 2016 r. W swoich szeregach zrzesza studentów, którzy są zainteresowani pogłębianiem i rozpowszechnianiem wiedzy prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa pracy. Koło koncentruje swoją działalność na organizacji konferencji naukowych (m.in. I Ogólnopolska Konferencja Prawa Pracy „Prawo pracy versus korporzeczywistość, The 1st International Scientific and Practical Conference „LABOR CAPITAL IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION: THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND THE REPUBLIC OF POLAND) oraz mniejszych spotkań z ekspertami i praktykami. Ponadto jego członkowie uczestniczą w różnych wydarzeniach naukowych, które są organizowane poza murami alma mater.

Opiekun: dr Michał Szypniewski
Przewodniczący: TBA
Kontakt: knppracyug@gmail.com; michalszypniewski@prawo.ug.edu.pl

Katowice

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Koło Naukowe Prawa Pracy „Opus per laborem” działające przy Instytucie Nauk Prawnych UŚ. Jest   jedną z najmłodszych organizacji studenckich działających na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (reaktywacja koła nastąpiła w październiku 2017 r.).
Główna działalność koła koncentruje się wokół pogłębiania wiedzy z zakresu prawa pracy poprzez regularne spotkania, prowadzenie dyskusji naukowych oraz komentowanie bieżących wydarzeń związanych z prawem pracy.  Ponadto  członkowie koła organizują spotkania naukowe, konferencje, a także szerzą wiedzę wśród młodzieży licealnej prowadząc warsztaty dla licealistów pt. „Tajniki umowy o pracę”.

Opiekun: dr Michał Barański; dr Błażej Mądrzycki
Przewodnicząca: Karolina Krzykawska
Kontakt: opusperlaborem@us.edu.pl michal.baranski@us.edu.pl blazej.madrzycki@us.edu.pl
Facebook

Kraków

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koło Naukowe Prawa Pracy TBSP UJ zrzesza kilkudziesięciu sympatyków tematyki związanej z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. KNPP TBSP UJ organizuje spotkania z prelegentami, współpracuje z instytucjami takimi jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy, a także prowadzi aktywną działalność w ramach swoich mediów społecznościowych:
– prowadzi cykl „Orzecznicza środa” na platformie Facebook (prezentując najważniejsze orzeczenia SN);
– przedstawia alerty – zmiany w prawie oraz najnowsze orzecznictwo – na platformie LinkedIn;
– wspomaga studentów w nauce m.in. poprzez układanie mini-testów oraz dzieli się ciekawostkami z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych na platformie Instagram.

Opiekun: dr Dominika Dörre-Kolasa
Przewodnicząca: Monika Banaś
Kontakt: prawo.pracy.tbsp@uj.edu.pl dominika.dorre-nowak@uj.edu.pl
Facebook; LinkedIn; Instagram

Łódź

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA PRACY działa na Uniwersytecie Łódzkim od ponad 18 lat i jest organizacją zrzeszającą nie tylko studentów i sympatyków prawa pracy, ale również doktorantów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji. Dzięki temu Koło może pochwalić się wciąż rosnącą frekwencją na spotkaniach.

Koło przybliża i popularyzuje zagadnienia z zakresu prawa pracy, poprzez ciekawe inicjatywy organizowane nie tylko przez comiesięczne merytoryczne spotkania i przeprowadzanie spotkań dyskusyjnych z wybranymi prelegentami. Członkowie znajdują się pod opieką Katedry Prawa Pracy WPiA UŁ, dzięki której od 2011 roku Koło współpracuje z Centrum Wspierania Rad Pracowników udzielając, w formie opinii prawnych, odpowiedzi na pytania rad pracowników.                

Wspierane przez Koło inicjatywy można znaleźć TUTAJ

Opiekunowie: dr hab. Magdalena Paluszkiewicz, dr Ewa Staszewska
Przewodnicząca: Aleksadra Ficner
Kontakt: sknpp@wpia.uni.lodz.pl
Facebook, Instagram

Olsztyn

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Koło Naukowe Prawa Pracy, które działa przy Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, powstało w maju 2009 roku. Koło Naukowe ściśle współpracuje zarówno z Państwową Inspekcją Pracy, jak i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Efektem tej współpracy są liczne, realizowane wspólnie inicjatywy o charakterze naukowym (konferencje, seminaria otwarte), a także wizyty studyjne i szkoleniowe dla członków koła i studentów Wydziału Prawa i Administracji, jak również coroczne konkursy wiedzy z zakresu prawa pracy w formie teleturnieju “1 z 10”. Koło nawiązało także współpracę z Biurem Karier UWM i zorganizowało wspólnie warsztaty poświęcone bezpiecznym formom zatrudnienia a wraz z radiem UWM FM stworzyło serię audycji radiowych pt. “Pierwsza praca”, popularyzujących wiedzę o podstawowych prawach pracownika na rynku pracy.
Wsparciem merytorycznym dla członków Koła jest również współpraca z przedstawicielami sądownictwa z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, którzy aktywnie włączają się w organizację spotkań dla studentów, wizyt dydaktycznych i warsztatów jurydycznych.

Opiekun: dr Kamila Naumowicz
Przewodniczący: Ewa Kilimann
Kontakt: kamila.naumowicz@uwm.edu.pl
Facebook

Rzeszów

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

Koło Naukowe Prawa Pracy zostało zarejestrowane w 2013 r. z inicjatywy mgr Michała Skóry, który sprawuje funkcję jego opiekuna. Organizacja zrzesza ok. 40 studentów kierunków studiów prowadzonych na Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy pragną poszerzać wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Koło organizuje seminaria naukowe, szkolenia, konkursy przedmiotowe, debaty oksfordzkie, symulacje rozpraw sądowych, a także spotkania z pracownikami naukowymi oraz praktykami. W roku 2021 odbyła się pierwsza edycja nowego projektu koła – „Moot Court z Prawa Pracy”, który został zorganizowany wspólnie z ELSA Rzeszów. Zapraszamy do kontaktu,  a także do odwiedzenia profilu koła na Facebooku oraz Instagramie.

Opiekun: mgr Michał Skóra
Przewodnicząca: Dominika Kot
Kontakt: knppur@gmail.com mskora@ur.edu.pl
Facebook; Instagram

Toruń

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bez teorii nie ma praktyki, bez praktyki teoria pozostaje bezprzedmiotowa – gdy patrzy się z perspektywy na działalność Studenckiego Koła Prawa Pracy UMK to można byłoby założyć, że tak brzmi motto tej organizacji. Studenckie Koło Prawa Pracy UMK funkcjonuje z myślą o studentach, dlatego każde wydarzenie, którego organizacji podejmuje się ten podmiot, ukierunkowane jest na jak najpełniejszą realizację potrzeb swoich członków. W związku z tym, celem, do którego organizacja nieustannie dąży, jest sukcesywne pogłębianie wiedzy z dziedziny prawa pracy, rozważania problemów prawnych, współpraca z doświadczonymi praktykami, a także zapoznawanie się z pracą prawnika i nabywanie przez studentów umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu.

Opiekun: dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz
Przewodniczący: Patryk Zawadzki
Kontakt: studenckiekoloprawapracyskpp@gmail.com
Strona, Facebook, Instagram

Warszawa

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Koło Naukowe Prawa Pracy WPiA UW reaktywowane zostało w 2009 r. 
i od tego roku nieprzerwanie i aktywnie uczestniczy w życiu naukowym 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym 
celem jego działania jest popularyzacja wiedzy i umiejętności z 
zakresu prawa pracy poprzez organizację praktycznych warsztatów, 
spotkań merytorycznych z przedstawicielami zarówno doktryny jak i 
praktyki, a także konferencji naukowych. Sztandarowy projekt Koła to 
Akademia Prawa Pracy, w ramach której zajęcia prowadzone są przez 
prawników największych polskich i międzynarodowych kancelarii.

Opiekun: dr hab. Michał Raczkowski
Przewodniczący: Marcin Świdersk
Kontakt: knpp.wpia.uw@gmail.com