W tym miejscu publikowane są krótkie recenzje publikacji krajowych i zagranicznych. Zachęcamy do ich przesyłania na nasz adres mailowy: cooperante@wpia.uni.lodz.pl

Książka Precarious Work The Challenge for Labour Law in Europe pod redakcją naukową J. Kenner’a, I.Florczak i M.Otto, stanowi ciekawe studium komparatystyczne nadal bardzo aktualnej problematyki. Zatrudnienie prekaryjne nie jest co prawda zjawiskiem nowym, niemniej jednak jego dynamika i skala oddziaływania na europejski rynek pracy w pełni uzasadnia podjęcie pogłębionej analizy przez przedstawicieli europejskiej doktryny prawa pracy.

Monografia jest interesująca pod względem konstrukcyjnym. Jej pierwsza część zawiera rozważania o charakterze konceptualnym – dając czytelnikowi możliwość rozeznania się w wielopłaszczyznowości problematyki pracy prekaryjnej. Druga część książki obejmuje ujęcie pracy prekaryjnej z perspektywy różnych porządków prawnych (brytyjskiego, hiszpańskiego, szwedzkiego, słoweńskiego, polskiego oraz czeskiego). W części tej dostrzegalna jest dyferencjacja metodologiczna, która w związku z różnymi determinantami społeczno-gospodarczymi pracy prekaryjnej w poszczególnych krajach, niezaprzeczalnie stanowi zasadne podejście, jak i niewątpliwy atut książki. Ostatni rozdział dotyka najaktualniejszego obecnie zagadnienia związanego z pracą prekaryjną – tj. pracy w obszarze tzw. gig-economy. Podjęte przez autorów wątki dotyczą przy tym zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa zatrudnienia.

Publikacja jest z pewnością warta uwagi tych czytelników, którzy chcą poznać szerszą perspektywę zjawiska prekaryzacji zatrudnienia w Europie. Cechuje ją konsekwencja terminologiczna nakreślona w pierwszej części książki oraz wiele wzajemnych odesłań pomiędzy poszczególnymi rozdziałami, co dowodzi dużego nakładu pracy ze strony redaktorów naukowych, jak i wszystkich autorów w przygotowaniu spójnej koncepcyjnie publikacji.

Opracował: Krzysztof W. Baran, 10.2019

……………………………………………………….

Publikacja stanowi doskonały przykład na wykorzystywanie badań empirycznych (w tym przypadku sektorowych) do analizy realnych problemów pojawiających się na europejskim rynku pracy. Sektor transportu drogowego stanowi jeden z tych, które obecnie dotykają największe patologie związane z organizacją procesu pracy. Problemy związane z tym zagadnieniem wynikają z wielu bolączek europejskiego rynku pracy, z których główną jest nierówność płac oraz dumping socjalny. Książka obejmuje swoim zakresem również tak ważny aktualnie temat jak delegowanie pracowników w tej, jak i w pozostałych częściach, bazując w dużej mierze na analizie orzecznictwa.              

Z pozoru wąski temat stanowiący przedmiot publikacji jest doskonałym źródłem wiedzy dla osób zainteresowanych nie tylko problemami, z jakimi w obszarze zatrudnienia boryka się sektor transportu drogowego, ale również bardziej ogólnych problemów unijnego prawa zatrudnienia i prawa socjalnego. Zaprezentowane przykłady można bowiem niejednokrotnie odnieść również do innych sektorów gospodarki.

Książka może być wykorzystywana jako przykład przez inne zespoły projektowe realizujące podobne przedsięwzięcia. Jej struktura jest czytelna i wewnętrznie spójna, co umożliwia zgłębienie poruszanej tematyki w sposób satysfakcjonujący.

Opracowała: Izabela Florczak, 09.2019

……………………………………………………….

Publikacja dotyczy stanu rokowań zbiorowych w 28 państwach członkowskich UE po 2000 roku. W rozdziale wstępnym redaktorzy podkreślają zjawiska decentralizacji rokowań zbiorowych w Europie Zachodniej i niemożności wypracowani efektywnego sytemu rokowań zbiorowych w Europie Centralnej. Konsekwencją tych procesów jest spadający udział płac w PKB, wzrastające nierówności dochodowe a także fakt, że płace nie nadążają za wzrostem produktywności (a musimy pamiętać, że mamy do czynienia ze spadającym wzrostem produktywności w dużej liczbie państw członkowskich). Jak wskazują autorzy, świat pracy płaci wysoką cenę za decentralizację rokowań zbiorowych.

Rozdział dotyczący Polski opracował dr Jan Czarzasty (SGH). Oddajmy głos autorowi polskiego rozdziału.

B. S.: Jak można określić główne przesłanie zawarte w  rozdziale o rokowaniach zbiorowych w Polce?  Rozdział jest katastroficznie zatytułowany: Collective bargaining in Poland: a near-death experience.

Dr Jan Czarzasty: Tytuł rozdziału brzmi dość dramatycznie, ale chodziło o uświadomienie czytelnikom z zagranicy, że stan rokowań zbiorowych w Polsce jest zły i nie widać na ten moment większych szans na poprawę sytuacji, zwłaszcza po zakończonej porażką ambitnej próbie napisania kodeksu pracy na nowo. Co więcej, wnioski z całej książki są niewesołe, rokowania zbiorowe prawie wszędzie, nawet w krajach o dojrzałych systemach stosunków przemysłowych (industrial relations) znajdują się w kryzysie. Stąd podtytuł „Towards endgame„, czyli „Ku etapowi końcowemu”. Moja wypowiedź jest kierowana do prawników, dlatego chciałbym wyjaśnić, że intencją książki nie było analizowanie materii prawnej, ale omówienie stanu i dynamiki negocjacji zbiorowych jako kluczowego procesu stosunków przemysłowych. Autorami nie są prawnicy, ale badacze tej właśnie dziedziny, z teoretycznym zapleczem ekonomicznym, socjologicznym i politologicznym. Jako schemat pojęciowy przyjęliśmy model Hugh Clegga, pochodzący jeszcze z lat 70, co było celowym zabiegiem redaktorów tomu. Chcieli w ten sposób pokazać, że rzeczywistość stosunków przemysłowych uległa zasadniczej zmianie. No i faktycznie uległa.

Opracowała: Barbara Surdykowska, 07.2019