Zagadnienia problemowe zgłoszone przez ZUS do analizy naukowo-badawczej

 1. Uzależnienie prawa do renty rodzinnej od faktu nauki w szkole w kontekście definicji nauki w szkole
 2. Stosowanie art. 114 ustawy emerytalnej dotyczącego dostarczania nowych dowodów organowi rentowemu, które mogą mieć wpływ na prawo i wysokość emerytury. Wówczas na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu są one ponowne ustalane. Jak często jest wykorzystywany? Przypadki odwoływania się od decyzji organu rentowego oraz nieograniczonej możliwości dostarczania nowych dowodów
 3. Renta szkoleniowa. Czy to świadczenie spełnia swoją rolę? Jak wygląda współpraca ZUS z Urzędami Pracy w zakresie aktywizowania beneficjentów tego świadczenia?
 4. Prawidłowość dokumentacji medycznej w procesie orzeczenia lekarskiego
 5. Częsty brak możliwości skontrolowania pracodawcy pod kątem prawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich (np. w przypadku samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą)
 6. Błędy i fałszerstwa w dokumentacji lekarskiej składanej w procesie orzeczniczym
 7. Niewystarczająca kadra medyczna w Wydziałach Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji
 8. Zbieg tytułów do ubezpieczenia a redukcja kosztów zatrudnienia
 9. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą – kwota deklarowana a wysokość dochodu
 10. Dostęp ZUS do danych z Krajowego Rejestru Karnego a kontrola płatników składek w zakresie ubezpieczeń społecznych
 11. Realizacja przepisów dotyczących dochodzenia należności – porównanie systemów krajowych
 12. Skutki korekt na koncie płatnika składek
 13. Połączenie ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy – czy można byłoby włączyć PIP do ZUS i czy jest to uzasadnione?
 14. Odmowa wystawienia zaświadczenia o niezaleganiu płatnikowi składek z powodu niskich kwot zaległości
 15. Spłata składki emerytalnej – co zrobić, gdy w sytuacji spłaty składki na ubezpieczenie emerytalne zabraknie okresów ubezpieczenia niezbędnych przy ustalaniu prawa do emerytury?
 16. Interpretacja art. 44 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) – czy osobom korzystającym ze swobody przepływu pracownikom grozi utrata uwzględnienia okresów opieki nad dziećmi przy ustalaniu prawa i wysokości do emerytury?
 17. Wpływ obowiązujących regulacji prawnych dotyczących możliwości przeprowadzania kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy na wydatki z Funduszu Chorobowego
 18. Prewencja rentowa: Wpływ realizowanego przez Zakład programu rehabilitacji leczniczej, którego celem jest przywrócenie zdolności do pracy osobom zagrożonym długotrwałą niezdolnością do pracy w następstwie choroby i jednocześnie rokującym odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji na ograniczenie wydatków z FUS (w kontekście sposobu pomiaru skuteczności i efektu trwałości w czasie)
 19. Zarządzanie organizacją:  E-usługi świadczone przez Zakład w kontekście ich wykorzystania przez klientów Zakładu oraz diagnozowanie potrzeb klientów w tym zakresie
 20. Wzruszalność decyzji organu rentowego w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 21. Badanie opinii klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nt. przystosowania placówek ZUS do obsługi osób niepełnosprawnych
 22. Pozafinansowe sposoby zwiększania satysfakcji i zaangażowania pracowników ZUS
 23. Proces starzenia się kadry i metody zapobiegania utracie wiedzy i kompetencji w organizacji
 24. Skuteczne metody wpływania na pozytywne postrzeganie ZUS jako pracodawcy
 25. Tworzenie wewnętrznych aktów prawnych w państwowej jednostce organizacyjnej realizującej zadania ustawowe – formy aktów, zakres merytoryczny:
  1. zakres merytoryczny wewnętrznych regulacji w państwowej jednostce organizacyjnej realizującej zadania ustawowe,
  2. tworzenie elastycznych form wewnętrznych regulacji odpowiadających przyjętemu modelowi zarządzania na przykładzie ZUS
 26. Jednolity rynek ubezpieczeń społecznych w państwach UE – czy jest możliwy?
 27. Emerytura obywatelska w Polsce – szanse i zagrożenia
 28. Brak możliwości wysyłania na rehabilitację przez ZUS osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (taką możliwość posiada tylko PFRON)