Kancelaria SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy jest butikową kancelarią, specjalizującą się wyłącznie w zagadnieniach prawa pracy i prawa HR. Kancelaria doradza pracodawcom z różnych branż z terenu całej Polski w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz innych dziedzin prawa w zakresie związanym z HR, w tym m.in. w zagadnieniach dotyczących:

 • prawa autorskiego,
 • ochrony danych osobowych w zatrudnieniu,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa podatkowego,
 • nieuczciwej konkurencji ze strony pracowników i byłych pracowników.

W zakres usług Kancelarii wchodzi m.in.:

 • sporządzanie umów o pracę, cywilnoprawnych umów o zatrudnienie (o dzieło, zlecenie), umów B2B, kontraktów menadżerskich,
 • przygotowywanie projektów oświadczeń i pism rozwiązujących umowy o pracę z pracownikami,
 • tworzenie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych oraz wspieranie pracodawców w działaniach, mających na celu skuteczne wprowadzenie w życie wymienionych aktów wewnątrzzakładowych,
 • doradztwo w zakresie doboru optymalnych systemów czasu pracy, dostosowanych do specyfiki działalności firm, przygotowywanie dokumentacji związanej z ich wdrożeniem, bieżące wsparcie związane z rejestracją i rozliczaniem czasu pracy pracowników,
 • reprezentacja pracodawców przed sądami pracy,
 • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań umożliwiających świadczenie przez pracowników pracy poza siedzibą firmy w trybie telepracy, home office i pracy zdalnej,
 • wsparcie pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi, radami pracowników i przedstawicielami załogi,
 • doradztwo w zakresie indywidualnych i zbiorowych zwolnień pracowników, w tym zwolnień dokonywanych w procesach przekształceń i restrukturyzacji oraz programów dobrowolnych odejść,
 • wsparcie w trakcie postępowań kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie analiz, opinii i ekspertyz prawnych,
 • prowadzenie szkoleń, wykładów i warsztatów dla pracodawców i grup pracowników – kadry kierowniczej, działów HR, z wybranych zagadnień dot. prawa pracy i prawa HR.

Więcej informacji o Kancelarii znajdą Państwo na:

Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy

+48 61 843 87 58

kancelaria@szuszczynski.pl

ul. Wrocławska 6/37, 61 – 837 Poznań