ORZECZENIA TSUE

 • 14 września 2023, C-113/22, DX / INSS i TGSS (Odmowa przyznania dodatku macierzyńskiego), Dyrektywa 79/7/EWG – Równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – Artykuł 6 – Uregulowanie krajowe przewidujące prawo do dodatku do świadczenia emerytalno-rentowego, przysługujące wyłącznie kobietom – Orzeczenie prejudycjalne Trybunału pozwalające stwierdzić, że to uregulowanie stanowi dyskryminację bezpośrednią ze względu na płeć – Praktyka administracyjna polegająca na dalszym stosowaniu tego uregulowania pomimo owego wyroku – Dyskryminacja odrębna – Odszkodowanie pieniężne.
 • 13 lipca 2023, C-134/22, MO / SM, Zwolnienia grupowe – Dyrektywa 98/59/WE – Informacja i konsultacja – Artykuł 2 ust. 3 akapit drugi – Spoczywający na pracodawcy zamierzającym przeprowadzić zwolnienia grupowe obowiązek przesłania właściwemu organowi władzy publicznej kopii informacji przekazanych przedstawicielom pracowników – Cel – Skutki braku poszanowania tego obowiązku.
 • 6 lipca 2023, C-404/22, Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou / Elliniko Dimosio, Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji – Dyrektywa 2002/14/WE – Zakres stosowania – Pojęcie „przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą” – Osoba prawna prawa prywatnego należąca do sektora publicznego – Odwołanie pracowników powołanych na stanowiska kierownicze – Brak uprzedniego informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji.
 • 22 czerwca 2023, C-427/21, LD / ALB FILS Kliniken, Praca tymczasowa – Dyrektywa 2008/104/WE – Artykuł 1 – Zakres stosowania – Pojęcie „skierowania tymczasowo” – Przejęcie zadań wykonywanych przez pracownika u jego pracodawcy przez przedsiębiorstwo trzecie – Skierowanie tego pracownika na stałe z zachowaniem pierwotnej umowy o pracę.
 • 15 czerwca 2023, C-411/22, Thermalhotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft / Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark, Zabezpieczenie społeczne – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 3 ust. 1 lit. a) – Pojęcie „świadczeń z tytułu choroby” – Zakres stosowania – Swobodny przepływ pracowników – Artykuł 45 TFUE – Rozporządzenie (WE) nr 492/2011 – Artykuł 7 ust. 2 – Przywileje socjalne – Odmienne traktowanie – Uzasadnienie – COVID‑19 – Izolacja pracowników zarządzona przez krajowy organ sanitarny – Należna wspomnianym pracownikom rekompensata wypłacana przez pracodawcę – Zwrócenie pracodawcy wypłaconych kwot przez właściwy organ – Wyłączenie pracowników przygranicznych poddanych izolacji na podstawie środka przyjętego przez organ państwa ich miejsca zamieszkania.
 • 15 czerwca 2023, C-132/22, BM i NP / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Specjalne listy klasyfikacyjne), Swobodny przepływ pracowników – Artykuł 45 TFUE – Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 – Artykuł 3 ust. 1 – Przeszkoda – Równość traktowania – Postępowanie klasyfikacyjne do celów przydzielania stanowisk w niektórych krajowych instytucjach publicznych – Warunek dopuszczenia związany z wcześniejszym doświadczeniem zawodowym uzyskanym w tych instytucjach – Uregulowanie krajowe niepozwalające na uwzględnienie doświadczenia zawodowego zdobytego w innych państwach członkowskich – Względy uzasadniające – Cel polegający na zwalczaniu niepewności zatrudnienia.
 • 4 maja 2023, Sprawy połączone od C-529/21 do C-536/21 i od C-732/21 do C-738/21, OP i in. / Glavna direktsia „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto” kam Ministerstvo na vatreshnite raboti (Praca w porze nocnej), Organizacja czasu pracy – Dyrektywa 2003/88/WE – Artykuł 1 ust. 3 – Zakres – Artykuł 8 – Artykuł 12 – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników wykonujących pracę w porze nocnej w miejscu pracy – Ochrona pracowników wykonujących pracę w porze nocnej dostosowana do charakteru ich pracy – Dyrektywa 89/391/EWG – Artykuł 2 – Pracownicy sektora publicznego i pracownicy sektora prywatnego – Artykuł 20 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Równość traktowania.
 • 27 kwietnia 2023, C-192/22, FI / Bayerische Motoren Werke, Dyrektywa 2003/88/WE – Artykuł 7 ust. 1 – Artykuł 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego – Wygaśnięcie tego prawa – System stopniowego przechodzenia na emeryturę – Wciąż niewykorzystane dni corocznego urlopu wypoczynkowego, do których prawo nabyto podczas pracy w tym systemie – Niezdolność do pracy.
 • 27 kwietnia 2023, C-681/21, BVAEB / BB (Wysokość świadczenia emerytalnego), Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek – Świadczenia emerytalne – Uregulowanie krajowe przewidujące zrównanie ze skutkiem wstecznym kategorii urzędników w przeszłości traktowanej przez ustawodawstwo krajowe dotyczące uprawnień emerytalnych bardziej korzystnie z kategorią urzędników w przeszłości traktowaną przez to samo ustawodawstwo mniej korzystnie.
 • 20 kwietnia 2023, C-52/22, BF / BVAEB (Waloryzacja emerytur), Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek – Artykuł 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2 lit. a) – Artykuł 6 ust. 1 – Emerytura – Uregulowanie krajowe przewidujące stopniowe dostosowywanie systemu emerytalnego urzędników do powszechnego systemu emerytalnego – Pierwsza waloryzacja wysokości emerytury, która następuje szybciej w odniesieniu do jednej kategorii urzędników niż w odniesieniu do innej.
 • 20 kwietnia 2023, C-650/21, FW i WE / Landespolizeidirektion Niederösterreich i Finanzamt Österreich, Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek – Wynagrodzenie urzędników – Poprzednie uregulowanie krajowe uznane za dyskryminujące – Zaszeregowanie do nowego systemu wynagradzania poprzez odniesienie do stażu pracy ustalonego zgodnie z poprzednim systemem wynagradzania – Skorygowanie tego stażu pracy poprzez ustalenie daty odniesienia dla potrzeb porównania – Dyskryminujący charakter nowego zaszeregowania – Zasada sprzyjająca pogorszeniu sytuacji urzędników w starszym wieku.
 • 30 marca 2023, C-34/21, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer / Minister des Hessischen Kultusministeriums, Ochrona danych osobowych – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Artykuł 88 ust. 1 i 2 – Przetwarzanie danych w kontekście zatrudnienia – Regionalny system szkolny – Nauczanie w formie wideokonferencji z powodu pandemii COVID‑19 – Wdrożenie bez wyraźnej zgody nauczycieli.
 • 24 marca 2023, C-30/22, DV / Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut – Veliko Tarnovo, Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Pracownicy migrujący – Bezrobocie – Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – Zabezpieczenie społeczne – Artykuł 30 – Ustalenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 65 ust. 2 – Obywatelka państwa członkowskiego, która wykonywała pracę najemną w Zjednoczonym Królestwie – Ustanie jej umowy o pracę po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa i po zakończeniu okresu przejściowego ustalonego w tej umowie – Prawo tej obywatelki do zasiłku dla bezrobotnych na podstawia ustawodawstwa tego państwa członkowskiego po powrocie do niego.
 • 23 marca 2023, C-640/20 P, PV / Komisja, Odwołanie – Służba publiczna – Mobbing – Opinie lekarskie – Nieusprawiedliwione nieobecności – Wynagrodzenie – Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej – Artykuł 11a – Konflikt interesów – Artykuł 21a – Polecenie oczywiście niezgodne z prawem – Artykuł 23 – Przestrzeganie przepisów ustawowych i porządkowych – Postępowanie dyscyplinarne – Wydalenie ze służby – Cofnięcie wydalenia ze służby – Ponowne postępowanie dyscyplinarne – Ponowne wydalenie ze służby.
 • 2 marca 2023, C-477/21, IH / MÁV-START, Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Organizacja czasu pracy – Artykuł 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Dyrektywa 2003/88/WE – Artykuły 3 i 5 – Odpoczynek dobowy i odpoczynek tygodniowy – Uregulowanie krajowe przewidujące minimalny okres odpoczynku tygodniowego w wymiarze 42 godzin – Obowiązek przyznania odpoczynku dobowego – Zasady przyznawania.
 • 2 marca 2023, C-410/21 i C-661/21, Postępowanie karne przeciwko FU i in, Pracownicy migrujący – Zabezpieczenie społeczne – Właściwe ustawodawstwo – Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 – Artykuł 5 – Zaświadczenie A 1 – Tymczasowe wycofanie – Skutek wiążący – Uzyskanie zaświadczenia lub powołanie się na zaświadczenie w sposób noszący znamiona oszustwa – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 13 ust. 1 lit. b) ppkt (i) – Osoby normalnie wykonujące pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich – Stosowanie ustawodawstwa państwa członkowskiego siedziby – Pojęcie „siedziby” – Przedsiębiorstwo, które uzyskało licencję wspólnotową na przewóz drogowy na podstawie rozporządzeń (WE) nr 1071/2009 i (WE) nr 1072/2009 – Wpływ – Uzyskanie licencji lub powołanie się na licencję w sposób noszący znamiona oszustwa.
 • 2 marca 2023, C-270/21, A (Nauczyciel wychowania przedszkolnego), Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ pracowników – Uznawanie kwalifikacji zawodowych w państwie członkowskim – Dyrektywa 2005/36/WE – Prawo wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego – Zawód regulowany – Prawo dostępu do zawodu na podstawie dyplomu wydanego w państwie członkowskim pochodzenia – Kwalifikacje zawodowe uzyskane w państwie trzecim.
 • 16 lutego 2023, C-710/21, IEF Service / HB, Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy – Dyrektywa 2008/94/WE – Artykuł 9 ust. 1 – Przedsiębiorstwo mające siedzibę w jednym państwie członkowskim i oferujące usługi w innym państwie członkowskim – Pracownik mający miejsce zamieszkania w tym innym państwie członkowskim – Praca wykonywana w państwie członkowskim siedziby pracodawcy i co drugi tydzień w państwie miejsca zamieszkania – Określenie państwa członkowskiego, którego instytucja gwarancyjna jest właściwa do wypłaty niezaspokojonych roszczeń płacowych.
 • 16 lutego 2023, C-524/21 i C-525/21 IG, Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti / Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov i IM, Polityka społeczna – Ochrona pracowników najemnych na wypadek niewypłacalności pracodawcy – Dyrektywa 2008/94/WE – Przejmowanie przez instytucje gwarancyjne roszczeń pracowników z tytułu zaległego wynagrodzenia – Ograniczenie obowiązku wypłat należności przez instytucje gwarancyjne do roszczeń z tytułu wynagrodzenia za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień wszczęcia postępowania upadłościowego lub następujących po nim – Stosowanie terminu przedawnienia – Odzyskiwanie wypłat nienależnie dokonanych przez instytucję gwarancyjną – Warunki.
 • 12 stycznia 2023, C-356/21, J.K. / TP (Montażysta obrazu i dźwięku pracujący dla telewizji publicznej), Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Artykuł 3 ust. 1 lit. a) i c) – Warunki dostępu do prowadzenia działalności na własny rachunek – Warunki zatrudnienia i pracy – Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną – Samozatrudniony pracujący na podstawie umowy o dzieło – Zerwanie i nieprzedłużenie umowy – Swoboda wyboru strony umowy.
 • 22 grudnia 2022, C-404/21, WP / Istituto nazionale della previdenza sociale i Repubblica italiana, Personel Europejskiego Banku Centralnego (EBC) – Przeniesienie uprawnień emerytalnych nabytych w krajowym systemie emerytalnym do systemu emerytalnego EBC – Artykuł 4 ust. 3 TUE – Zasada lojalnej współpracy – Warunki zatrudnienia EBC – Artykuł 8 załącznika IIIa – Brak przepisu prawa krajowego lub porozumienia zawartego między danym państwem członkowskim a EBC.
 • 22 grudnia 2022, C-392/21, TJ / Inspectoratul General pentru Imigrări (Acquisition de lunettes par un travailleur), Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Dyrektywa 90/270/EWG – Artykuł 9 ust. 3 – Praca z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe – Ochrona oczu i wzroku pracowników – Specjalne akcesoria korekcyjne – Okulary – Nabycie przez pracownika – Zasady pokrycia kosztów przez pracodawcę.
 • 15 grudnia 2022, C-366/21, P Picard / Komisja, Służba publiczna – Personel kontraktowy – Emerytura lub renta – Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej – Nowelizacja z 2014 r. – Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1023/2013 – Załącznik XIII do tego regulaminu – Artykuł 21 akapit drugi i art. 22 ust. 1 akapit drugi – Środki przejściowe dotyczące stopy przyrostu świadczeń emerytalnych i wieku przejścia na emeryturę – Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej – Załącznik – Artykuł 1 ust. 1 – Stosowanie tych środków przejściowych na zasadzie analogii do innych pracowników zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2013 r. – Podpisanie nowej umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego – Akt niekorzystny.
 • 15 grudnia 2022, C-311/21, CM / TimePartner Personalmanagement,
  Praca tymczasowa – Dyrektywa 2008/104/WE – Artykuł 5 – Zasada równego traktowania – Konieczność zapewnienia ogólnej ochrony pracowników tymczasowych w wypadku odstępstwa od tej zasady – Układ zbiorowy pracy przewidujący wynagrodzenie niższe od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez przedsiębiorstwo użytkownika – Skuteczna ochrona sądowa .
 • 15 grudnia 2022, C-40/20 i C-173/20, AQ i in. / Presidenza del Consiglio dei ministri i in. (Chercheurs universitaires), Praca na czas określony – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe – Zasada niedyskryminacji – Środki mające na celu zapobieganie nadużywaniu kolejnych umów o pracę na czas określony – Stosunek pracy na czas określony w prawie publicznym – Pracownicy naukowi zatrudniani na uniwersytecie.
 • 8 grudnia 2022, C-731/21, GV / Caisse nationale d’assurance pension,
  Swobodny przepływ osób – Artykuł 45 TFUE – Pracownicy – Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 – Artykuł 7 ust. 1 i 2 – Równość traktowania – Przywileje socjalne – Renta rodzinna – Członkowie związku partnerskiego – Uregulowanie krajowe uzależniające przyznanie renty rodzinnej od wpisu do krajowego rejestru związku partnerskiego zawartego i zarejestrowanego w sposób zgodny z prawem w innym państwie członkowskim.
 • 17 listopada 2022, C-304/21, VT / Ministero dell’Interno i Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane (Granica wieku dla zatrudnienia komisarzy policji), Polityka społeczna – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Artykuł 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Dyrektywa 2000/78/WE – Artykuł 2 ust. 2, art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 – Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek – Uregulowanie krajowe ustalające na 30 lat górną granicę wieku dla zatrudnienia komisarzy policji.
 • 20 października 2022, C-301/21, Curtea de Apel Alba Iulia i in. / YF i in., Polityka społeczna – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Artykuł 2 ust. 1 i 2 – Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek – Uregulowanie krajowe skutkujące tym, że wynagrodzenie pobierane przez niektórych sędziów jest wyższe niż w przypadku innych sędziów tego samego stopnia i wykonujących te same obowiązki – Artykuł 1 – Przedmiot – Wyczerpujący charakter wymienionych dyskryminacji.
 • 18 października 2022, C-677/20, IG Metall i ver.di / SAP i SE-Betriebsrat der SAP, Polityka społeczna – Spółka europejska – Dyrektywa 2001/86/WE – Uczestnictwo pracowników w podejmowaniu decyzji w ramach spółki europejskiej – Artykuł 4 ust. 4 – Spółka europejska utworzona w wyniku przekształcenia – Treść wynegocjowanego układu – Wybór przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej – Procedura wyboru przewidująca odrębną turę głosowania dla przedstawicieli związków zawodowych.
 • 13 października 2022, C-199/21, DN / Finanzamt Österreich (Żądanie zwrotu świadczeń rodzinnych), Zabezpieczenie społeczne – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuły 67 i 68 – Świadczenia rodzinne – Prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych – Uprawniony do emerytur lub rent wypłacanych przez dwa państwa członkowskie – Państwo (-a) członkowskie, w którym (-ych) ten emeryt lub rencista jest uprawniony do świadczeń rodzinnych – Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 – Artykuł 60 ust. 1 zdanie trzecie – Ustawodawstwo państwa członkowskiego przewidujące przyznanie świadczeń rodzinnych rodzicowi, który przyjął dziecko do swojego gospodarstwa domowego – Zaniechanie złożenia przez tego rodzica wniosku o przyznanie tych świadczeń – Obowiązek uwzględnienia wniosku złożonego przez drugiego rodzica – Żądanie zwrotu świadczeń rodzinnych wypłaconych drugiemu rodzicowi – Dopuszczalność.
 • 13 października 2022, C-713/20, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringbank i Y / X i Raad van bestuur van de Sociale verzekeringbank (Przerwy między świadczeniem pracy tymczasowej), Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 11 ust. 3 lit. a) i e) – Osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym państwie członkowskim i wykonująca pracę najemną w innym państwie członkowskim – Umowa (-y) o pracę zawarta (-e) z jedną agencją pracy tymczasowej – Praca tymczasowa – Przerwy – Określenie ustawodawstwa mającego zastosowanie w przerwach między świadczeniem pracy tymczasowej – Ustanie stosunku pracy.
 • 13 października 2022, C-344/20, L.F. / S.C.R.L. (Strój wynikający z nakazów religijnych), Polityka społeczna – Dyrektywa 2000/78/WE – Stworzenie ogólnych warunków ramowych równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania – Wewnętrzna regulacja przedsiębiorstwa prywatnego zakazująca jakiegokolwiek wyrażania w miejscu pracy przekonań religijnych, światopoglądowych lub politycznych – Zakaz obejmujący wypowiedzi, ubiór lub każdy inny sposób wyrażania tych przekonań – Noszenie stroju o wydźwięku religijnym.
 • 29 września 2022, C-3/21, FS / Chief Appeals Officer i in.,
  Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – Świadczenia rodzinne – Wypłata z mocą wsteczną – Przeprowadzka beneficjenta do innego państwa członkowskiego – Artykuł 81 – Pojęcie „wniosku” – Artykuł 76 ust. 4 – Obowiązek wzajemnego informowania i współpracy – Nieprzestrzeganie – Dwunastomiesięczny termin przedawnienia – Zasada skuteczności.
 • 22 września 2022, C-120/21, LB / TO (Przedawnienie prawa do corocznego płatnego urlopu), Polityka społeczna – Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Organizacja czasu pracy – Artykuł 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Dyrektywa 2003/88/WE – Artykuł 7 – Prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego – Ekwiwalent pieniężny, po ustaniu stosunku pracy, za niewykorzystany urlop – Trzyletni termin przedawnienia – Rozpoczęcie biegu terminu – Odpowiednie poinformowanie pracownika.
 • 22 września 2022, C-518/20 i C-727/20, XP / Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide i AR / St. Vincenz-Krankenhaus,
  Polityka społeczna – Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Organizacja czasu pracy – Artykuł 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Dyrektywa 2003/88/WE – Artykuł 7 ust. 1 – Prawo do corocznego płatnego urlopu – Całkowita niezdolność do pracy lub niezdolność do pracy z powodu choroby, która wystąpiła w okresie rozliczeniowym – Uregulowanie krajowe przewidujące utratę praw do corocznego płatnego urlopu po upływie określonego okresu – Obowiązek pracodawcy umożliwienia pracownikowi skorzystania z prawa do corocznego płatnego urlopu.
 • 15 września 2022, C-58/21, FK, Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 13 – Ustalenie ustawodawstwa mającego zastosowanie – Umowa w sprawie swobodnego przepływu osób między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony – Załącznik II – Artykuł 1 ust. 2 – Osoba wykonująca zawód adwokata, której centrum interesów osobistych i gospodarczych mieści się w Szwajcarii i która wykonuje ten zawód również w dwóch innych państwach członkowskich – Wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury – Uregulowanie krajowe nakładające na zainteresowanego obowiązek zrzeczenia się prawa do wykonywania tego zawodu na terytorium danego państwa członkowskiego i za granicą.
 • 1 sierpnia 2022, C-411/20, S / Familienkasse Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, Obywatelstwo Unii – Swobodny przepływ osób – Równość traktowania – Dyrektywa 2004/38/WE – Artykuł 24 ust. 1 i 2 – Świadczenia z zakresu zabezpieczenia społecznego – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 4 – Świadczenia rodzinne – Wyłączenie obywateli innych państw członkowskich biernych zawodowo przez pierwsze trzy miesiące pobytu w przyjmującym państwie członkowskim.
 • 7 lipca 2022 r., C-377/21, Ville de Mons i Zone de secours Hainaut – Centre / RM, Dyrektywa 97/81/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin – Klauzula 4 – Zasada niedyskryminacji – Zasada pro rata temporis – Uwzględnienie, do celów obliczenia wynagrodzenia strażaka zawodowego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, jego stażu służby jako strażaka ochotnika zgodnie z zasadą pro rata temporis.
 • 7 lipca 2022 r., C-257/21 i C-258/21, Coca-Cola European Partners Deutschland / L.B. i R.G., Artykuł 153 TFUE – Ochrona pracowników – Dyrektywa 2003/88/WE – Organizacja czasu pracy – Praca w porze nocnej – Układ zbiorowy przewidujący dodatek do wynagrodzenia za regularną pracę w porze nocnej niższy niż przewidziany dla nieregularnej pracy w porze nocnej – Równość traktowania – Artykuł 20 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Stosowanie prawa Unii w rozumieniu art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
 • 7 lipca 2022r., C-576/20, CC / Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants à l’étranger), Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących – Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 – Artykuł 44 ust. 2 – Zakres stosowania – Emerytura – Obliczanie – Uwzględnienie okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka ukończonych w innych państwach członkowskich – Artykuł 21 TFUE – Swobodne przemieszczanie się obywateli.
 • 30 czerwca 2022 r., C-192/21, Clemente / Comunidad de Castilla y León, Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 ust. 1 – Zasada niedyskryminacji – Nieuwzględnienie pracy świadczonej przez pracownika tymczasowego, który został urzędnikiem, w celu skonsolidowania jego osobistej grupy zaszeregowania – Zrównanie tej pracy z pracą wykonywaną przez urzędnika mianowanego – Pojęcie „powodów o charakterze obiektywnym” – Uwzględnienie okresu pracy w celu nabycia statusu urzędnika – Struktura pionowej ścieżki kariery zawodowej urzędników przewidziana w ustawodawstwie krajowym.
 • 30 czerwca 2022 r., C-625/20, KM / INSS (Cumul de pensions d’invalidité professionnelle totale), Równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – Dyrektywa 79/7/EWG – Artykuł 4 ust. 1 – Dyskryminacja pośrednia ze względu na płeć – Uregulowanie krajowe przewidujące niezgodność dwóch lub większej liczby świadczeń rentowych z tytułu całkowitej niezdolności do pracy uzyskanych w ramach tego samego ustawowego systemu zabezpieczenia społecznego – Dopuszczalność łącznego pobierania takich świadczeń, w przypadku gdy wynikają one z odrębnych ustawowych systemów zabezpieczenia społecznego – Ustalenie dyskryminacji pośredniej na podstawie danych statystycznych – Określenie podlegających porównaniu grup, których uregulowanie to dotyczy – Względy uzasadniające.
 • 16 czerwca 2022 r., C-577/20, Postępowanie zainicjowane przez A (Psychoterapeuci), Uznawanie kwalifikacji zawodowych – Dyrektywa 2005/36/WE – Artykuł 2 – Zakres stosowania – Artykuł 13 ust. 2 – Zawody regulowane – Warunki uzyskania prawa dostępu do tytułu psychoterapeuty w jednym państwie członkowskim na podstawie dyplomu z psychoterapii wydanego przez uniwersytet mający siedzibę w innym państwie członkowskim – Artykuły 45 i 49 TFUE – Swobody przemieszczania się i przedsiębiorczości – Ocena równoważności rozpatrywanego kształcenia – Artykuł 4 ust. 3 TUE – Zasada lojalnej współpracy między państwami członkowskimi – Podważanie przez przyjmujące państwo członkowskie poziomu wiedzy i kwalifikacji, których nabycie można domniemywać na podstawie dyplomu wydanego w innym państwie członkowskim – Warunki.
 • 16 czerwca 2022 r., C-328/20, Komisja / Austria (Indeksacja świadczeń rodzinnych), Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuły 4, 7 i 67 – Swobodny przepływ pracowników – Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 – Artykuł 7 – Równość traktowania – Świadczenia rodzinne – Przywileje socjalne i podatkowe – Dostosowanie wysokości świadczeń i przywilejów do poziomu cen w państwie miejsca zamieszkania dzieci.
 • 2 czerwca 2022 r., C-587/20, Ligebehandlingsnævnet / HK/Danmark i HK/Privat, Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek – Dyrektywa 2000/78/WE – Artykuł 3 ust. 1 lit. a) i d) – Zakres stosowania – Stanowisko przewodniczącego organizacji pracowników, który jest wyłaniany w wyborach – Statut tej organizacji przewidujący w przypadku stanowiska przewodniczącego bierne prawo wyborcze jedynie dla tych członków, którzy w dniu wyborów nie ukończyli 60. roku życia lub 61. roku życia.
 • 19 maja 2022 r., C-33/21, INAIL i INPS / Ryanair, Pracownicy migrujący – Zabezpieczenie społeczne – Właściwe ustawodawstwo – Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 – Artykuł 14 pkt 2 lit. a) ppkt (i) i (ii) – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 11 ust. 5 – Artykuł 13 ust. 1 lit. a) i b) – Pojęcie „portu macierzystego” – Personel latający – Pracownik wykonujący pracę najemną na terytorium dwóch lub kilku państw członkowskich – Łączniki.
 • 12 maja 2022 r., C-426/20, GD i ES / Luso Temp, Dyrektywa 2008/104/WE – Praca tymczasowa – Artykuł 5 ust. 1 – Zasada równego traktowania – Artykuł 3 ust. 1 lit. f) – Pojęcie „podstawowych warunków pracy i zatrudnienia pracowników tymczasowych” – Ekwiwalent należny z tytułu niewykorzystanego corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego i odpowiadającego mu dodatku urlopowego w przypadku rozwiązania stosunku pracy.
 • 5 maja 2022 r., C-101/21, HJ / Ministerstvo práce a sociálních věcí (Łączenie funkcji zarządzającego i dyrektora spółki), Dyrektywa 2008/94/WE – Ochrona pracowników najemnych na wypadek niewypłacalności pracodawcy – Artykuł 2 ust. 2 – Pojęcie „pracownika” – Artykuł 12 lit. a) i c) – Granice odpowiedzialności instytucji gwarancyjnych – Osoba pełniąca na podstawie umowy o pracę zawartej ze spółką handlową funkcje członka zarządu i dyrektora tej spółki – Łączenie funkcji – Orzecznictwo krajowe odmawiające tej osobie możliwości korzystania z gwarancji przewidzianych w tej dyrektywie.
 • 5 maja 2022 r., C-405/20, EB i in. / BVAEB, Artykuł 157 TFUE – Protokół nr 33 – Równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2006/54/WE – Artykuł 5 lit. c) i art. 12 – Zakaz dyskryminacji pośredniej ze względu na płeć – System zabezpieczenia społecznego pracowników mający zastosowanie po dacie, o której mowa w tym protokole i w tym art. 12 – Świadczenia emerytalne urzędników – Uregulowanie krajowe przewidujące coroczną waloryzację emerytur – Waloryzacja degresywna stosownie do wysokości kwoty świadczenia emerytalnego z całkowitym wyłączeniem waloryzacji powyżej określonej wysokości tego świadczenia.
 • 5 maja 2022 r., C-265/20, FN / Universiteit Antwerpen i in., Polityka społeczna – Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – Dyrektywa 97/81/WE – Porozumienie ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 pkt 1 – Zasada niedyskryminacji – Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy – Możliwość automatycznego mianowania na stałe zastrzeżona dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w pełnym wymiarze zajęć – Obliczenie procentowego udziału pracy. wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy w stosunku do pracy wykonywanej w niepełnym wymiarze czasu pracy – Brak wymogów
 • 28 kwietnia 2022 r., C-86/21, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León / Delia, Swobodny przepływ pracowników – Artykuł 45 TFUE – Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 – Artykuł 7 ust. 2 – Równość traktowania – Krajowy system uznawania rozwoju zawodowego pracowników służby zdrowia – Nieuwzględnienie doświadczenia zawodowego uzyskanego w służbie zdrowia innego państwa członkowskiego – Przeszkoda.
 • 28 kwietnia 2022 r., C-237/20, Federatie Nederlandse Vakbeweging / Heiploeg Seafood International i Heitrans International (Procedura pre-packu), Dyrektywa 2001/23/WE – Artykuły 3 – 5 – Przejęcia przedsiębiorstw – Ochrona praw pracowniczych – Wyjątki – Postępowanie upadłościowe – „Pre‑pack” – Przetrwanie przedsiębiorstwa – Przejęcie (części) przedsiębiorstwa w wyniku ogłoszenia upadłości poprzedzonego procedurą pre‑packu.
 • 7 kwietnia 2022 r., C-236/20, PG / Ministero della Giustizia i in. (Status włoski sędziów pokoju), Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzule 2 i 4 – Porozumienie ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 – Zasada niedyskryminacji – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Sędziowie pokoju i sędziowie sądów powszechnych – Klauzula 5 – Przepisy zmierzające do karania za korzystanie z umów o pracę na czas określony w sposób stanowiący nadużycie – Dyrektywa 2003/88/WE – Artykuł 7 – Coroczny płatny urlop.
 • 17 marca 2022 r., C-232/20, NP / Daimler, Mercedes-Benz Werk Berlin; Polityka społeczna – Dyrektywa 2008/104/WE – Praca tymczasowa – Artykuł 1 ust. 1 – Udostępnienie „tymczasowo” – Pojęcie – Zajmowanie stale istniejącego stanowiska – Artykuł 5 ust. 5 – Kolejne okresy skierowania – Artykuł 10 – Sankcje – Artykuł 11 – Odstąpienie przez partnerów społecznych od maksymalnego okresu ustalonego przez ustawodawcę krajowego.
 • 8 marca 2022 r., C-205/20, NE / Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct); Swoboda świadczenia usług – Delegowanie pracowników – Dyrektywa 2014/67/UE – Artykuł 20 – Sankcje – Proporcjonalność – Bezpośrednia skuteczność – Zasada pierwszeństwa prawa Unii.
 • 3 marca 2022, C-162/20 P, WV / ESDZ; Służba publiczna – Urzędnicy – Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej – Artykuł 60 akapit pierwszy – Nieusprawiedliwiona nieobecność – Zakres – Zaliczenie nieobecności na poczet corocznego urlopu wypoczynkowego – Wstrzymanie wypłaty części wynagrodzenia – Urzędnik niewypełniający obowiązków w rozumieniu art. 21 i 55 regulaminu pracowniczego.
 • 24 lutego 2022 r., C-389/20, CJ / TGSS (Bezrobocie pracowników domowych); Równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – Dyrektywa 79/7/EWG – Artykuł 4 ust. 1 – Zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć – Pracownicy domowi – Ochrona przed bezrobociem – Wykluczenie – Szczególnie niekorzystna sytuacja pracowników płci żeńskiej – Uzasadnione cele polityki społecznej – Proporcjonalność.
 • 24 lutego 2022 r., C-262/20, VB / Glavna direktsia „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto”; Polityka społeczna – Organizacja czasu pracy – Dyrektywa 2003/88/WE – Artykuł 8 – Artykuł 12 lit. a) – Artykuły 20 i 31 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Obniżenie wymiaru czasu pracy w porze nocnej w stosunku do wymiaru czasu pracy w porze dziennej – Pracownicy sektora publicznego i pracownicy sektora prywatnego – Równość traktowania.
 • 10 lutego 2022 r., C-485/20, XXXX / HR Rail; Polityka społeczna – Dyrektywa 2000/78/WE – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność – Zwolnienie pracownika, który stał się trwale niezdolny do wykonywania najważniejszych czynności na danym stanowisku – Pracownik zatrudniony na okres próbny – Artykuł 5 – Racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych – Obowiązek przeniesienia na inne stanowisko – Dopuszczenie pod warunkiem nienakładania na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokiego obciążenia.
 • 10 lutego 2022 r., C-219/20, LM / Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Termin przedawnienia); Delegowanie pracowników – Dyrektywa 96/71/WE – Artykuł 3 ust. 1 lit. c) – Warunki pracy i zatrudnienia – Wynagrodzenie – Artykuł 5 – Sankcje – Termin przedawnienia – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 41 – Prawo do dobrej administracji – Artykuł 47 – Skuteczna ochrona sądowa.
 • 13 stycznia 2022 r., C-514/20, DS / Koch Personaldienstleistungen;
  Polityka społeczna – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 31 ust. 2 – Dyrektywa 2003/88/WE – Organizacja czasu pracy – Artykuł 7 – Coroczny urlop wypoczynkowy – Czas pracy – Godziny nadliczbowe – Obliczanie czasu pracy w systemie miesięcznym – Brak dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku skorzystania z urlopu.
 • 13 stycznia 2022 r., C-282/19, YT i in. / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca i Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzule 4 i 5 – Umowy o pracę na czas określony zawierane w sektorze publicznym – Nauczyciele religii katolickiej – Pojęcie „obiektywnych powodów” uzasadniających odnowienie takich umów – Stałe potrzeby w zakresie personelu zastępczego.
 • 9 grudnia 2021, C-217/20, XXXX / Staatssecretaris van Financiën (Rémunération pendant le congé annuel payé); Dyrektywa 2003/88/WE – Organizacja czasu pracy – Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników – Artykuł 7 ust. 1 – Prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego – Poziom wynagrodzenia – Obniżone wynagrodzenie ze względu na niezdolność do pracy.
 • 25 listopada 2021, C-372/20, QY / Finanzamt Österreich (Zasiłki rodzinne dla pracowników organizacji humanitarnych); Swobodny przepływ pracowników – Równość traktowania – Świadczenia rodzinne przyznawane pracownikom organizacji humanitarnych, którzy zabierają członków swojej rodziny do miejsca pełnienia służby w państwie trzecim – Artykuł 288 akapit drugi TFUE – Przepisy krajowe, których podmiotowy zakres stosowania jest szerszy niż zakres stosowania rozporządzenia – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 11 ust. 3 lit. a) i e) – Pracownica będąca obywatelką państwa członkowskiego zatrudniona jako pracownica organizacji humanitarnej przez pracodawcę mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, skierowana do pełnienia służby w państwie trzecim – Artykuł 68 ust. 3 – Prawo wnioskodawcy ubiegającego się o świadczenia rodzinne do złożenia jednego wniosku do instytucji państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie na zasadzie pierwszeństwa, lub do instytucji państwa członkowskiego właściwego w dalszej kolejności.
 • 25 listopada 2021, C-233/20, WD / job-medium; Polityka społeczna – Dyrektywa 2003/88/WE – Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Artykuł 7 ust. 1 – Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za coroczny płatny urlop niewykorzystany do chwili ustania stosunku pracy – Ustanie stosunku pracy z powodu rozwiązania go przez pracownika bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 • 11 listopada 2021, C-214/20, MG / Dublin City Council; Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Organizacja czasu pracy – Dyrektywa 2003/88/WE – Artykuł 2 – Pojęcie „czasu pracy” – Członek ochotniczej straży pożarnej – Dyżur pozazakładowy – Wykonywanie, w okresie dyżuru, indywidualnej działalności zawodowej – Ograniczenia wynikające z systemu dyżuru pozazakładowego.
 • 11 listopada 2021, C-948/19, Manpower Lit / E.S. i in.; Polityka społeczna – Praca tymczasowa – Dyrektywa 2008/104/WE – Artykuł 1 – Zakres stosowania – Pojęcia „przedsiębiorstwa publicznego” i „prowadzenia działalności gospodarczej” – Agencje Unii Europejskiej – Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) jako „przedsiębiorstwo użytkownik” w rozumieniu art. 1 ust. 2 tej dyrektywy – Artykuł 5 ust. 1 – Zasada równego traktowania – Podstawowe warunki pracy i zatrudnienia – Pojęcie „tego samego stanowiska” – Rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 – Artykuł 335 TFUE – Zasada autonomii administracyjnej instytucji Unii – Artykuł 336 TFUE – Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii.
 • 28 października 2021, C-462/20, ASGI i in. / Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia i Ministero dell’Economia e delle Finanze; Dyrektywa 2003/109/WE – Status obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi – Artykuł 11 – Dyrektywa 2011/98/UE – Prawa pracowników z państw trzecich posiadających jedno zezwolenie – Artykuł 12 – Dyrektywa 2009/50/WE – Prawa obywateli państw trzecich posiadających niebieską kartę UE – Artykuł 14 – Dyrektywa 2011/95/UE – Prawa beneficjentów ochrony międzynarodowej – Artykuł 29 – Równość traktowania – Zabezpieczenie społeczne – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – Artykuł 3 – Świadczenia rodzinne – Pomoc społeczna – Ochrona socjalna – Dostęp do towarów i usług – Uregulowanie państwa członkowskiego wykluczające możliwość korzystania przez obywateli państw trzecich z „karty rodziny”.
 • 28 października 2021, C-909/19, BX / Unitatea Administrativ Teritorială D.; Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Dyrektywa 2003/88 WE – Organizacja czasu pracy – Artykuł 2 pkt 1 i 2 – Pojęcia „czasu pracy” i „okresu odpoczynku” – Obowiązkowe szkolenie zawodowe odbywane z inicjatywy pracodawcy.
 • 28 października 2021, C-636/19, Y / CAK; Transgraniczna opieka zdrowotna – Pojęcie „ubezpieczonego” – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 1 lit. c) – Artykuł 2 – Artykuł 24 – Prawo do świadczeń rzeczowych udzielanych w państwie miejsca zamieszkania na rachunek państwa członkowskiego zobowiązanego do wypłaty emerytury – Dyrektywa 2011/24/UE – Artykuł 3 lit. b) ppkt (i) – Artykuł 7 – Zwrot kosztów opieki zdrowotnej udzielonej w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie miejsca zamieszkania i państwo członkowskie zobowiązane do wypłaty emerytury.
 • 21 października 2021, C-866/19, SC / Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie; Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 52 ust. 1 lit. b) – Pracownik, który wykonywał pracę najemną na terytorium dwóch państw członkowskich – Minimalny okres wymagany prawem krajowym w celu uzyskania prawa do emerytury – Uwzględnienie okresu składkowego ukończonego zgodnie z ustawodawstwem innego państwa członkowskiego – Sumowanie – Obliczanie wysokości emerytury do wypłaty.
 • 21 października 2021, C-824/19, TC i UB / Komisia za zashtita ot diskriminatsia i VA; Polityka społeczna – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność – Artykuł 2 ust. 2 lit. a) – Artykuł 4 ust. 1 – Artykuł 5 – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 21 i 26 – Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych – Obowiązki ławnika w postępowaniu karnym – Osoba niewidoma – Całkowite wykluczenie z uczestnictwa w sprawach karnych.
 • 30 września 2021, C-285/20, K / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 65 ust. 2 i 5 – Zakres stosowania – Pracownik całkowicie bezrobotny – Świadczenia z tytułu bezrobocia – Pracownik zamieszkujący i świadczący pracę we właściwym państwie członkowskim – Przeniesienie miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego – Osoba, która nie świadczyła faktycznie pracy we właściwym państwie członkowskim zanim stała się całkowicie bezrobotna – Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby i otrzymująca na tej podstawie zasiłek chorobowy wypłacany przez właściwe państwo członkowskie – Świadczenie pracy – Porównywalne sytuacje prawne.
 • 9 września 2021 r., C-107/19, XR / Dopravní podnik hl. m. Prahy;
  Polityka społeczna – Dyrektywa 2003/88/WE – Organizacja czasu pracy – Pojęcia „czasu pracy” i „okresu odpoczynku” – Czas przerwy w pracy, w trakcie której pracownik musi pozostawać w dyspozycji pracodawcy na wypadek nagłego wyjazdu i być gotowy do wyjazdu w dwie minuty – Pierwszeństwo prawa Unii.
 • 2 września 2021, C-350/20, O.D. i in. / INPS (zasiłki z tytułu urodzenia dziecka i macierzyństwa dla posiadaczy jednego zezwolenia); Dyrektywa 2011/98/UE – Prawa pracowników z państw trzecich posiadających jedno zezwolenie – Artykuł 12 – Prawo do równego traktowania – Zabezpieczenie społeczne – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – Artykuł 3 – Świadczenia z tytułu macierzyństwa i ojcostwa – Świadczenia rodzinne – Uregulowanie państwa członkowskiego wykluczające korzystanie przez obywateli państw trzecich posiadających jedno zezwolenie z zasiłku z tytułu urodzenia dziecka i zasiłku macierzyńskiego.
 • 2 września 2021, C-930/19, X / Państwo belgijskie (prawo pobytu w przypadku przemocy domowej); Dyrektywa 2004/38/WE – Artykuł 13 ust. 2 – Prawo pobytu członków rodziny obywatela Unii – Małżeństwo zawarte pomiędzy obywatelem Unii Europejskiej i obywatelem państwa trzeciego – Zachowanie, w przypadku rozwodu, prawa pobytu przez obywatela państwa trzeciego będącego ofiarą aktów przemocy domowej ze strony współmałżonka – Obowiązek wykazania istnienia wystarczających środków – Brak takiego obowiązku w dyrektywie 2003/86/WE – Ważność – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 20 i 21 – Równość traktowania – Różnica w traktowaniu w zależności od tego, czy członek rodziny rozdzielonej jest obywatelem Unii czy obywatelem państwa trzeciego – Brak porównywalności sytuacji.
 • 15 lipca 2021, C-709/20, CG / The Department for Communities in Northern Ireland; Obywatelstwo Unii – Nieaktywny zawodowo obywatel państwa członkowskiego przebywający na terytorium innego państwa członkowskiego na podstawie prawa krajowego – Artykuł 18 akapit pierwszy TFUE – Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową – Dyrektywa 2004/38/WE – Artykuł 7 – Przesłanki uzyskania prawa pobytu przez okres przekraczający trzy miesiące – Artykuł 24 – Świadczenia z zakresu pomocy społecznej – Pojęcie – Równość traktowania – Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Okres przejściowy – Przepis krajowy wykluczający możliwość korzystania ze świadczenia z zakresu pomocy społecznej przez obywateli Unii posiadających prawo pobytu na czas określony na podstawie prawa krajowego – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 1, 7 i 24.
 • 15 lipca 2021, C-152/20 i C-218/20, DG i EH / SC Gruber Logistics i Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi / SC Samidani Trans;
  Rozporządzenie (WE) nr 593/2008 – Artykuły 3 i 8 – Prawo wybrane przez strony – Indywidualne umowy o pracę – Pracownicy świadczący pracę w kilku państwach członkowskich – Istnienie ściślejszego związku z państwem innym niż państwo, w którym pracownik zwykle świadczy pracę względnie z którego pracownik zwykle świadczy pracę, względnie w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa, za pośrednictwem którego zatrudniono pracownika – Pojęcie „przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy” – Płaca minimalna.
 • 15 lipca 2021, C-795/19, XX / Tartu Vangla; Polityka społeczna – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność – Artykuł 2 ust. 2 lit. a) – Artykuł 4 ust. 1 – Artykuł 5 – Uregulowanie krajowe przewidujące wymogi w zakresie ostrości słuchu funkcjonariuszy służby więziennej – Niedochowanie wymaganych minimalnych progów percepcji dźwiękowej – Bezwzględna niemożność dalszego pełnienia obowiązków.
 • 15 lipca 2021, C-742/19, B.K. / Ministrstvo za obrambo; Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Organizacja czasu pracy – Członkowie sił zbrojnych – Zastosowanie prawa Unii Europejskiej – Artykuł 4 ust. 2 TUE – Dyrektywa 2003/88/WE – Zakres stosowania – Artykuł 1 ust. 3 – Dyrektywa 89/391/EWG – Artykuł 2 ust. 2 – Działania żołnierzy – Pojęcie „czasu pracy” – Okres dyżuru – Spór dotyczący wynagrodzenia pracownika.
 • 15 lipca 2021, C-535/19, A (publiczna opieka zdrowotna); Swobodny przepływ osób – Obywatelstwo Unii – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 3 ust. 1 lit. a) – Świadczenia z tytułu choroby – Pojęcie – Artykuł 4 i art. 11 ust. 3 lit. e) – Dyrektywa 2004/38/WE – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) – Prawo pobytu przez okres przekraczający trzy miesiące – Warunek posiadania pełnego ubezpieczenia zdrowotnego – Artykuł 24 – Równość traktowania – Nieaktywny zawodowo obywatel państwa członkowskiego legalnie zamieszkujący na terytorium innego państwa członkowskiego – Odmowa objęcia tej osoby publicznym systemem ubezpieczenia zdrowotnego przyjmującego państwa członkowskiego.
 • 15 lipca 2021, C-804/18 i C-341/19, IX / WABE i MH Müller Handel / MJ; Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 2000/78/WE – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania – Wewnętrzna regulacja przedsiębiorstwa prywatnego, zakazująca noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli politycznych, światopoglądowych lub religijnych lub noszenia w miejscu pracy rzucających się w oczy symboli politycznych, światopoglądowych i religijnych o dużym rozmiarze – Dyskryminacja bezpośrednia lub pośrednia – Proporcjonalność – Wyważenie wolności religii i innych praw podstawowych – Zasadność przyjętej przez pracodawcę polityki neutralności – Konieczność wykazania szkody w obrocie gospodarczym po stronie pracodawcy.
 • 8 lipca 2021 r., C-166/20, BB / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; Uznawanie kwalifikacji zawodowych – Dyrektywa 2005/36/WE – Artykuł 1 i art. 10 lit. b) – Kwalifikacje zawodowe uzyskane w kilku państwach członkowskich – Przesłanki uzyskania – Brak dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji – Artykuły 45 i 49 TFUE – Pracownicy – Swoboda przedsiębiorczości.
 • 8 lipca 2021 r., C-428/19, OL i in. / Rapidsped; Dyrektywa 96/71/EWG – Artykuł 1 ust. 1, art. 3 i 5 – Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług – Kierowcy ciężarówek w transporcie międzynarodowym – Przestrzeganie stawki minimalnego wynagrodzenia państwa delegowania – Dieta dzienna – Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 – Artykuł 10 – Wynagrodzenie przyznawane pracownikom w zależności od zużycia paliwa.
 • 24 czerwca 2021 r., C-550/19, EV / Obras y Servicios Públicos i Acciona Agua; Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 5 – Środki mające na celu zapobieganie nadużyciom wynikającym z zawierania kolejnych umów o pracę lub stosunków pracy na czas określony – Kolejne umowy o pracę na czas określony w sektorze budowlanym zwane „fijos de obra” – Pojęcie „obiektywnych powodów” uzasadniających odnowienie takich umów – Dyrektywa 2001/23/WE – Artykuł 1 ust. 1 – Przejęcie przedsiębiorstwa – Artykuł 3 ust. 1 – Ochrona praw pracowniczych – Wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę mające zastosowanie na podstawie postanowień układu zbiorowego – Układ zbiorowy ograniczający prawa i obowiązki przejętych pracowników do praw i obowiązków wynikających z ostatniej umowy zawartej z przedsiębiorstwem występującym z zamówienia publicznego.
 • 15 czerwca 2021 r., C-645/19, Facebook Ireland i in. / Gegevensbeschermingsautoriteit; Odesłanie prejudycjalne – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 7, 8 i 47 – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych – Mechanizm kompleksowej współpracy – Lojalna i skuteczna współpraca między organami nadzorczymi – Właściwość i uprawnienia – Uprawnienie do wszczęcia postępowania sądowego.
 • 10 czerwca 2021 r., C-94/20, Land Oberösterreich / KV (dodatek mieszkaniowy); Dyrektywa 2003/109/WE – Status obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi – Artykuł 11 – Prawo do równego traktowania w zakresie zabezpieczenia społecznego, pomocy społecznej i ochrony socjalnej – Odstępstwo od zasady równego traktowania w zakresie pomocy społecznej i ochrony socjalnej – Pojęcie „świadczeń podstawowych” – Dyrektywa 2000/43/WE – Zasada równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne – Artykuł 2 – Pojęcie dyskryminacji – Artykuł 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Uregulowanie państwa członkowskiego uzależniające przyznanie dodatku mieszkaniowego obywatelom państw trzecich będącym rezydentami długoterminowymi od warunku, by udokumentowali oni w sposób określony w tym uregulowaniu, że posiadają podstawową znajomość języka tego państwa członkowskiego.
 • 3 czerwca 2021 r., C-942/19, Servicio Aragonés de Salud / LB; Polityka społeczna – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 – Zasada niedyskryminacji – Oddalenie wniosku o oddelegowanie na stanowisko w sektorze publicznym przewidziane dla stałego personelu statutowego – Uregulowanie krajowe wykluczające możliwość skorzystania z takiego oddelegowania w przypadku zatrudnienia tymczasowego – Zakres stosowania – Brak możliwości zastosowania klauzuli 4 – Brak właściwości Trybunału.
 • 3 czerwca 2021 r., C-914/19, Ministero della Giustizia / GN (notariusze); Polityka społeczna – Zasada równego traktowania w dziedzinie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Artykuł 6 ust. 1 – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 21 – Zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek – Uregulowanie krajowe ustanawiające granicę wiekową dla dostępu do zawodu notariusza na 50 lat – Względy uzasadniające.
 • 3 czerwca 2021 r., C-784/19, TEAM POWER EUROPE / Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalna agentsia za prihodite; Pracownicy migrujący – Zabezpieczenie społeczne – Właściwe ustawodawstwo – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 12 ust. 1 – Delegowanie – Pracownicy tymczasowi – Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 – Artykuł 14 ust. 2 – Zaświadczenie A 1 – Ustalenie państwa członkowskiego, w którym pracodawca normalnie prowadzi swą działalność – Pojęcie „znacznej części działalności, innej niż działalność związana z samym zarządzaniem wewnętrznym” – Brak udostępniania pracowników tymczasowych na terytorium państwa członkowskiego, w którym pracodawca ma siedzibę.
 • 3 czerwca 2021 r., C-726/19, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario / JN; Polityka społeczna – Dyrektywa 99/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 5 – Stosowanie – Pojęcie „kolejnych umów o pracę lub stosunków pracy zawieranych na czas określony” – Umowy o pracę na czas określony zawierane w sektorze publicznym – Środki mające na celu zapobieganie nadużyciom w zawieraniu kolejnych umów o pracę lub nawiązywaniu kolejnych stosunków pracy na czas określony i karanie tych nadużyć – Pojęcie „obiektywnych powodów” uzasadniających takie umowy – Równoważne rozwiązania prawne – Obowiązek wykładni zgodnej prawa krajowego – Kryzys gospodarczy.
 • 3 czerwca 2021 r., C-624/19, K i in. / Tesco Stores; Polityka społeczna – Równość wynagrodzeń pracowników płci męskiej i żeńskiej – Artykuł 157 TFUE – Bezpośrednia skuteczność – Pojęcie „pracy takiej samej wartości” – Żądania zmierzające do korzystania z równości wynagrodzenia za pracę takiej samej wartości – Jedyne źródło – Pracownicy różnej płci mający tego samego pracodawcę – Różne zakłady – Porównanie.
 • 3 czerwca 2021 r., C-326/19, EB / Presidenza del Consiglio dei Ministri i in. (pracownicy naukowi zatrudniani na uniwersytecie); Polityka społeczna – Dyrektywa 99/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 5 – Kolejne umowy o pracę lub stosunki pracy zawierane lub nawiązywane na czas określony – Nadużywanie – Środki zapobiegawcze – Umowy o pracę na czas określony w sektorze publicznym – Pracownicy naukowi zatrudniani na uniwersytecie.
 • 20 maja 2021 r., C-879/19, FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe / Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie; Zabezpieczenie społeczne – Określenie właściwego ustawodawstwa – Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 – Artykuł 13 ust. 2 lit. a) – Artykuł 14 pkt 2 – Osoba zwykle zatrudniona na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich – Jedna umowa o pracę – Pracodawca mający siedzibę w państwie członkowskim miejsca zamieszkania pracownika – Praca najemna wykonywana wyłącznie w innych państwach członkowskich – Praca świadczona kolejno w różnych państwach członkowskich – Warunki.
 • 12 maja 2021 r., C-130/20, YJ / INSS (dodatek dla emerytury dla matek– II); Równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – Dyrektywa 79/7/EWG – Artykuł 4 ust. 1 – Dyskryminacja ze względu na płeć – Przepisy krajowe przewidujące przyznanie dodatku macierzyńskiego do emerytury kobietom mającym określoną liczbę dzieci – Wyłączenie kobiet, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę, z uprawnienia do tego dodatku do emerytury – Zakres stosowania dyrektywy 79/7/EWG.
 • 12 maja 2021 r., C-27/20, PF i QG / CAF; Swobodny przepływ pracowników – Równość traktowania – Przywileje socjalne – Progi dochodowe – Uwzględnienie dochodów uzyskanych w przedostatnim roku poprzedzającym okres płatności świadczeń – Pracownik powracający do państwa członkowskiego pochodzenia – Zmniejszenie wysokości świadczeń rodzinnych.
 • 15 kwietnia 2021 r., C-511/19, AB / Olympiako Athlitiko Kentro Athinon; Polityka społeczna – Dyrektywa 2000/78/WE – Zasada równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek – Pracownicy umieszczeni w systemie rezerwy kadrowej do czasu rozwiązania z nimi umowy o pracę – Obniżenie wynagrodzeń oraz obniżenie lub utrata odprawy z tytułu zwolnienia – System mający zastosowanie do pracowników sektora publicznego bliskich nabycia pełnych uprawnień emerytalnych – Ograniczenie wydatków na wynagrodzenia sektora publicznego – Artykuł 6 ust. 1 – Zgodny z przepisami cel polityki społecznej – Sytuacja kryzysu gospodarczego.
 • 17 marca 2021 r., C-652/19, KO / Consulmarketing; Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 – Zasada niedyskryminacji – Obiektywne powody uzasadniające odmienne traktowanie pracowników zatrudnionych na czas określony – Dyrektywa 98/59/WE – Zwolnienia grupowe – Uregulowania krajowe dotyczące ochrony, jaką należy przyznać pracownikowi będącemu ofiarą niezgodnego z prawem zwolnienia grupowego – Stosowanie mniej korzystnego systemu ochrony do umów na czas określony zawartych przed datą jego wejścia w życie, przekształconych w umowy na czas nieokreślony po tej dacie.
 • 17 marca 2021 r., C-585/19, Academia de Studii Economice din Bucureşti / Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman; Polityka społeczna – Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Organizacja czasu pracy – Dyrektywa 2003/88/WE – Artykuł 2 – Pojęcie „czasu pracy” – Artykuł 3 – Minimalny okres odpoczynku dobowego – Pracownicy, którzy zawarli kilka umów o pracę z tym samym pracodawcą – Stosowanie w odniesieniu do pracownika.
 • 9 marca 2021 r., C-580/19, RJ / Stadt Offenbach am Main (Période d’astreinte d’un pompier); Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Organizacja czasu pracy – Dyrektywa 2003/88/WE – Artykuł 2 – Pojęcie „czasu pracy” – Okres dyżuru pozazakładowego – Zawodowi strażacy – Dyrektywa 89/391/EWG – Artykuły 5 i 6 – Zagrożenia psychospołeczne – Obowiązek zapobiegania.
 • 9 marca 2021 r., C-344/19, D.J. / Radiotelevizija Slovenija (Okres pozostawania w gotowości do pracy w odległym miejscu); Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Organizacja czasu pracy – Dyrektywa 2003/88/WE – Artykuł 2 – Pojęcie „czasu pracy” – Okres dyżuru pozazakładowego – Specyficzna praca polegająca na konserwacji nadajników telewizyjnych znajdujących się z dala od obszarów zamieszkałych – Dyrektywa 89/391/EWG – Artykuły 5 i 6 – Zagrożenia psychospołeczne – Obowiązek zapobiegania.
 • 3 marca 2021 r., C-841/19, JL / Fogasa; Dyrektywa 2006/54/WE – Artykuł 2 ust. 1 i art. 4 – Równe traktowanie w wynagradzaniu pracowników płci męskiej i pracowników płci żeńskiej – Porozumienie ramowe w sprawie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy – Klauzula 4 – Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, będący w przeważającej części pracowniami płci żeńskiej – Krajowa instytucja gwarantująca zainteresowanym pracownikom zaspokojenie roszczeń niezaspokojonych z powodu niewypłacalności pracodawcy – Górna granica wysokości świadczeń wypłacanych z tytułu tych roszczeń – Niższy wymiar górnej granicy w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w zależności od czasu pracy tych pracowników w stosunku do czasu pracy pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – Zasada pro rata temporis.
 • 25 lutego 2021 r., C-129/20, XI / Caisse pour l’avenir des enfants (zatrudnienie w chwili narodzin); Polityka społeczna – Dyrektywa Rady 2010/18/UE – Zmienione porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego – Uregulowanie krajowe uzależniające przyznanie prawa do urlopu rodzicielskiego od warunku zatrudnienia i od obowiązkowej przynależności pracownika z tego tytułu do danego systemu zabezpieczenia społecznego w dniu narodzin dziecka.
 • 25 lutego 2021 r., C-804/19, BU / Markt24; Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Jurysdykcja w zakresie indywidualnych umów o pracę – Przepisy sekcji 5 rozdziału II – Stosowanie – Umowa zawarta w państwie członkowskim w przedmiocie zatrudnienia w innym państwie członkowskim – Brak świadczenia pracy podczas całego okresu obowiązywania umowy – Wyłączenie stosowania krajowych przepisów jurysdykcyjnych – Artykuł 21 ust. 1 lit. b) ppkt (i) – Pojęcie miejsca, w którym lub z którego pracownik zazwyczaj świadczy pracę – Umowa o pracę – Miejsce wykonania umowy – Obowiązki ciążące na pracowniku wobec jego pracodawcy.
 • 11 lutego 2021 r., C-760/18, M.V. i in. / Organismos Topikis Aftodioikisis (Kolejne umowy o pracę na czas określony w sektorze publicznym); Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 5 – Środki mające na celu zapobieganie nadużyciom wynikającym z wykorzystywania kolejnych umów o pracę lub stosunków pracy zawieranych na czas określony – Umowy o pracę na czas określony zawierane w sektorze publicznym – Kolejne umowy lub przedłużona pierwsza umowa – Równoważne rozwiązanie prawne – Bezwzględny konstytucyjny zakaz przekształcania umów o pracę na czas określony w umowy na czas nieokreślony – Obowiązek wykładni zgodnej.
 • 26 stycznia 2021 r., C-16/19, VL / Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
  Polityka społeczna – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Artykuł 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2 lit. a) i b) – „Pojęcie dyskryminacji” – Dyskryminacja bezpośrednia – Dyskryminacja pośrednia – Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność – Odmienne traktowanie w ramach grupy pracowników niepełnosprawnych – Przyznanie dodatku do wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym, którzy przedłożyli orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po dacie wybranej przez pracodawcę – Wykluczenie pracowników niepełnosprawnych, którzy przedłożyli orzeczenie przed tą datą.
 • 21 stycznia 2021 r., C-843/19, INSS / BT; Polityka społeczna – Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – Dyrektywa 79/7/EWG – Artykuł 4 ust. 1 – Dobrowolne wcześniejsze przejście na emeryturę – Świadczenie emerytalne z tytułu wcześniejszego przejścia na emeryturę – Kwalifikowalność – Kwota należnego świadczenia emerytalnego mająca odpowiadać co najmniej ustawowo określonej kwocie minimalnej – Odsetek pracowników każdej płci wyłączonych z możliwości ubiegania się o wcześniejsze przejście na emeryturę – Uzasadnienie ewentualnego szczególnie mniej korzystnego położenia pracowników płci żeńskiej – Cele polityki społecznej danego państwa członkowskiego.
 • 17 grudnia 2020, C-710/19, G.M.A. / Państwo belgijskie (Osoba poszukująca pracy); Swobodny przepływ osób – Artykuł 45 TFUE – Obywatelstwo Unii – Dyrektywa 2004/38/WE – Prawo pobytu przez okres przekraczający trzy miesiące – Artykuł 14 ust. 4 lit. b) – Osoby poszukujące pracy – Rozsądny termin na zapoznanie się z ofertami zatrudnienia, które mogą być odpowiednie dla osoby poszukującej pracy, i przedsięwzięcie środków umożliwiających uzyskanie zatrudnienia – Wymagania przyjmującego państwa członkowskiego nałożone na osobę poszukującą pracy w tym okresie – Warunki prawa pobytu – Obowiązek kontynuowania poszukiwania pracy i posiadania rzeczywistej szansy na zatrudnienie.
 • 8 grudnia 2020 r., C-626/18, Polska / Parlament i Rada;
  Skarga o stwierdzenie nieważności – Dyrektywa (UE) 2018/957 – Swoboda świadczenia usług – Delegowanie pracowników – Warunki zatrudnienia – Wynagrodzenie – Okres oddelegowania – Określenie podstawy prawnej – Artykuły 53 i 62 TFUE – Zmiana obowiązującej dyrektywy – Artykuł 9 TFUE – Zasada niedyskryminacji – Konieczność – Zasada proporcjonalności – Rozporządzenie (WE) nr 593/2008 – Zakres stosowania – Transport drogowy – Artykuł 58 TFUE.
 • 8 grudnia 2020 r., C-620/18, Węgry / Parlament i Rada; Skarga o stwierdzenie nieważności – Dyrektywa (UE) 2018/957 – Swoboda świadczenia usług – Delegowanie pracowników – Warunki zatrudnienia – Wynagrodzenie – Okres oddelegowania – Określenie podstawy prawnej – Artykuły 53 i 62 TFUE – Zmiana obowiązującej dyrektywy – Artykuł 9 TFUE – Nadużycie władzy – Zasada niedyskryminacji – Konieczność – Zasada proporcjonalności – Zakres zasady swobodnego świadczenia usług – Transport drogowy – Artykuł 58 TFUE – Rozporządzenie (WE) nr 593/2008 – Zakres stosowania – Zasady pewności prawa i jasności przepisów prawnych.
 • 1 grudnia 2020 r., C-815/18, Federatie Nederlandse Vakbeweging / Van den Bosch Transporten i in.; Dyrektywa 96/71/WE – Artykuł 1 ust. 1 i 3 oraz art. 2 ust. 1 – Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług – Kierowcy ciężarówek w transporcie międzynarodowym – Zakres stosowania – Pojęcie „pracownika delegowanego” – Przewozy kabotażowe – Artykuł 3 ust. 1, 3 i 8 – Artykuł 56 TFUE – Swoboda świadczenia usług – Umowy zbiorowe uznane za powszechnie stosowane.
 • 25 listopada 2020 r., C-799/19, NI i in. / Sociálna poisťovňa; Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 2008/94/WE – Artykuły 2 i 3 – Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy – Pojęcia „niezaspokojonych roszczeń pracowników” i „niewypłacalności pracodawcy” – Wypadek przy pracy – Śmierć pracownika – Zadośćuczynienie za krzywdę – Windykacja roszczenia od pracodawcy – Brak możliwości – Instytucja gwarancyjna.
 • 25 listopada 2020 r., C-303/19, Istituto nazionale della previdenza sociale / VR (Świadczenia rodzinne dla rezydentów długoterminowych); Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2003/109/WE – Status obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi – Artykuł 11 – Prawo do równego traktowania – Zabezpieczenie społeczne – Uregulowanie państwa członkowskiego wyłączające dla celów ustalenia praw do świadczenia rodzinnego członków rodziny rezydenta długoterminowego, którzy nie zamieszkują na terytorium tego państwa członkowskiego.
 • 25 listopada 2020 r., C-302/19, Istituto nazionale della previdenza sociale / WS (Świadczenia rodzinne dla posiadaczy jednego zezwolenia); Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2011/98/UE – Prawa pracowników z państw trzecich posiadających jedno zezwolenie – Artykuł 12 – Prawo do równego traktowania – Zabezpieczenie społeczne – Uregulowanie państwa członkowskiego wyłączające dla celów ustalenia praw do świadczenia rodzinnego członków rodziny posiadacza jednego zezwolenia, którzy nie przebywają na terytorium tego państwa członkowskiego.
 • 18 listopada 2020 r., C-463/19, Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle / Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle; Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 2006/54/WE – Równość szans oraz równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy – Artykuły 14 i 28 – Krajowy układ zbiorowy pracy przyznający prawo do urlopu następującego po urlopie macierzyńskim pracownic wychowujących samodzielnie dziecko – Wyłączenie prawa do tego urlopu w wypadku pracowników płci męskiej – Ochrona pracownicy zarówno w odniesieniu do skutków ciąży, jak i w odniesieniu do macierzyństwa.
 • 11 listopada 2020 r., C-300/19, UQ / Marclean Technologies
  Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Zwolnienia grupowe – Dyrektywa 98/59/WE – Artykuł 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) – Pojęcie zwolnienia grupowego – Sposoby obliczania liczby zwolnień – Okres odniesienia, który należy uwzględnić .
 • 14 października 2020, C-681/18, JH / KG (Kolejne okresy skierowania w ramach pracy tymczasowej); Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 2008/104/WE – Praca tymczasowa – Artykuł 5 ust. 5 – Równość traktowania – Środki niezbędne, aby uniknąć nadużywania pracy tymczasowej – Obowiązek zapobiegania przez państwa członkowskie stosowaniu kolejnych okresów skierowania – Brak określenia ograniczeń w uregulowaniach krajowych – Wymóg wykładni zgodnej.
 • 8 października 2020 r., C-644/19, FT / Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu i in.; Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 2000/78/WE – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Artykuły 1, 2 i 3 – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 – Zasada niedyskryminacji – Środek przyjęty przez uczelnię w oparciu o przepisy prawa krajowego – Zachowanie statusu nauczyciela mianowanego po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego – Możliwość zarezerwowana dla nauczycieli posiadających status promotora pracy doktorskiej – Nauczyciele nieposiadający tego statusu – Umowy na czas określony – Wynagrodzenie niższe od wynagrodzenia przysługującego nauczycielom mianowanym.
 • 6 października 2020 r., C-181/19, Jobcenter Krefeld / JD;
  Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ osób – Pracownicy – Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 – Artykuł 7 ust. 2 – Równość traktowania – Przywileje socjalne – Artykuł 10 – Dzieci uczęszczające do szkoły – Dyrektywa 2004/38/WE – Artykuł 24 – Świadczenia z zakresu pomocy społecznej – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 4 – Artykuł 70 – Specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne – Pracownik migrujący mający na swoim utrzymaniu dzieci uczęszczające do szkoły w przyjmującym państwie członkowskim.
 • 24 wrześnie 2020 r., C-223/19,YS / NK (emerytury zakładowe personelu kierowniczego); Odesłanie prejudycjalne – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywy 2000/78/WE i 2006/54/WE – Zakres stosowania – Zakaz dyskryminacji pośredniej ze względu na wiek lub płeć – Uzasadnienie – Ustawodawstwo krajowe przewidujące potrącenie składki z emerytur wypłacanych bezpośrednio osobom uprawnionym przez przedsiębiorstwa kontrolowane w większości przez państwo oraz zaprzestanie indeksacji kwot emerytur – Artykuły 16, 17, 20 i 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Stosowanie – Dyskryminacja ze względu na majątek – Naruszenie swobody umów – Naruszenie prawa własności – Artykuł 47 karty praw podstawowych – Prawo do skutecznego środka prawnego.
 • 9 września 2020 r., C-674/18 i C-675/18, EM / TMD Friction i FL / TMD Friction EsCo; Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Przejęcia przedsiębiorstw – Dyrektywa 2001/23/WE – Artykuły 3 i 5 – Ochrona praw pracowniczych – Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy – Sprzedaż zrealizowana przez syndyka zbywającego przedsiębiorstwa objętego postępowaniem upadłościowym – Świadczenia z tytułu zakładowego ubezpieczenia emerytalnego – Ograniczenie obowiązków przejmującego – Kwota świadczenia należna na podstawie dodatkowego zakładowego programu emerytalnego obliczona przy uwzględnieniu wynagrodzenia pracownika w chwili wszczęcia postępowania upadłościowego – Dyrektywa 2008/94/WE – Artykuł 8 – Bezpośrednia skuteczność – Przesłanki.
 • 16 lipca 2020 r., C-658/18, UX / Governo della Repubblica italiana (statut włoskich sędziów pokoju); Odesłanie prejudycjalne – Dopuszczalność – art. 267 TFUE – Pojęcie „sądu krajowego” – Kryteria – Polityka społeczna – Dyrektywa 2003/88/WE – Zakres stosowania – Artykuł 7 – Coroczny płatny urlop wypoczynkowy – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzule 2 i 3 – Pojęcie „pracownika zatrudnionego na czas określony” – Sędziowie pokoju i sędziowie sądu powszechnego – Odmienne traktowanie – Klauzula 4 – Zasada niedyskryminacji – Pojęcie „powodów o charakterze obiektywnym”.
 • 16 lipca 2020 r., C-610/18, AFMB / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank; Odesłanie prejudycjalne – Pracownicy migrujący – Zabezpieczenie społeczne – Właściwe ustawodawstwo – Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 – Artykuł 14 pkt 2 lit. a) – Pojęcie „osoby, która stanowi część personelu drogowego przedsiębiorstwa” – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 13 ust. 1 lit. b) – Pojęcie „pracodawcy” – Kierowcy samochodów ciężarowych normalnie wykonujący pracę najemną w dwóch lub w kilku państwach członkowskich lub państwach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – Kierowcy samochodów ciężarowych, którzy zawarli umowę o pracę z przedsiębiorstwem, ale podlegają faktycznemu kierownictwu innego przedsiębiorstwa mającego siedzibę w państwie członkowskim zamieszkania tych kierowców – Określenie przedsiębiorstwa posiadającego status „pracodawcy”.
 • 25 czerwca 2020 r., C-762/18 i C-37/19, QH / Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria i CV / Iccrea Banca; Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Dyrektywa 2003/88/WE – Artykuł 7 – Pracownik zwolniony w sposób niezgodny z prawem i przywrócony do pracy na mocy orzeczenia sądu – Wyłączenie prawa do niewykorzystanego corocznego płatnego urlopu za okres od dnia zwolnienia do dnia przywrócenia do pracy – Brak prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany coroczny płatny urlop za ten sam okres w razie późniejszego rozwiązania stosunku pracy.
 • 25 czerwca 2020 r., C-570/18 P, HF / Parlament; Służba publiczna – Parlament Europejski – Pracownik kontraktowy – Artykuły 12a i 24 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej – Mobbing – Wniosek o udzielenie wsparcia – Prawo do bycia wysłuchanym – Oddalenie wniosku o udzielenie wsparcia – Artykuł 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Zakres kontroli sądowej.
 • 11 czerwca 2020 r., C-262/18 P i C-271/18 P, Komisja Europejska i Słowacja / Dôvera zdravotná poistʼovňa a.s.; Pomoc państwa – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – System zabezpieczenia społecznego – Zakłady ubezpieczeń zdrowotnych – Pojęcia „przedsiębiorstwa” i „działalności gospodarczej” – Cel społeczny – Zasada solidarności – Kontrola państwowa – Ocena całościowa – Możliwość dążenia do zysków – Konkurencja rezydualna w zakresie jakości i oferty świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego.
 • 4 czerwca 2020 r., C-588/18, Fetico i in. / Grupo de Empresas DIA i Twins Alimentación; Polityka społeczna – Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Organizacja czasu pracy – Dyrektywa 2003/88/WE – Artykuły 5 i 7 – Odpoczynek tygodniowy – Coroczny urlop wypoczynkowy – Płatne urlopy okolicznościowe pozwalające na nieobecność w pracy w celu zaspokojenia określonych potrzeb i dopełnienia określonych obowiązków.
 • 14 maja 2020 r., C-17/19, Postępowanie karne przeciwko Bouygues travaux publics i in.; Pracownicy migrujący – Zabezpieczenie społeczne – Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 – Właściwe ustawodawstwo – Artykuł 14 pkt 1 lit. a) i art. 14 pkt 2 lit. b) – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 12 ust. 1 – Artykuł 13 ust. 1 lit. a) – Pracownicy delegowani – Pracownicy wykonujący pracę w dwóch lub w kilku państwach członkowskich – Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 – Artykuł 11 ust. 1 lit. a) – Artykuł 12a pkt 2 lit. a) i art. 12a pkt 4 lit. a) – Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 – Artykuł 19 ust. 2 – Zaświadczenia E 101 i A 1 – Skutek wiążący – Zakres – Zabezpieczenie społeczne – Prawo pracy.
 • 7 maja 2020 r., C-96/19, VO / Bezirkshauptmannschaft Tulln (zaświadczenie o dniach bez prowadzenia pojazdu); Transport drogowy – Dni pracy i dni odpoczynku – Tachografy cyfrowe – Rozporządzenie (UE) nr 165/2014 – Brak zapisu dni pracy na karcie kierowcy i brak wykresówek – Uregulowanie krajowe przewidujące w tych okolicznościach obowiązek okazania przez kierowcę zaświadczenia od jego pracodawcy – Ważność formularza znajdującego się w załączniku do decyzji 2009/959/UE.
 • 30 kwietnia 2020 r., C-211/19, UO / Készenléti Rendőrség; Polityka społeczna – Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Dyrektywa 2003/88/WE – Zakres stosowania – Odstępstwo – Artykuł 1 ust. 3 – Dyrektywa 89/391/EWG – Artykuł 2 ust. 2 – Działania oddziałów interwencyjnych policji.
 • 23 kwietnia 2020 r., C-710/18, WN / Land Niedersachsen (wcześniejsze okresy odpowiedniej działalności); Swobodny przepływ pracowników – Artykuł 45 ust. 1 TFUE – Wynagrodzenie – Zaszeregowanie do stopni systemu wynagrodzeń – System wynagrodzeń uzależniający możliwość otrzymania wyższego wynagrodzenia od stażu pracy nabytego u tego samego pracodawcy – Ograniczenie uwzględnienia wcześniejszych okresów odpowiedniej działalności ukończonych u pracodawcy znajdującego się w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie pochodzenia.
 • 23 kwietnia 2020 r., C-507/18, NH / Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI; Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Artykuł 3 ust. 1 lit. a), art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 – Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną – Warunki dostępu do zatrudnienia lub pracy – Pojęcie – Publiczne oświadczenia wykluczające rekrutację osób homoseksualnych – Artykuł 11 ust. 1, art. 15 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Ochrona praw – Sankcje – Osoba prawna będąca przedstawicielem interesu zbiorowego – Prawo do otrzymania odszkodowania.
 • 2 kwietnia 2020 r., C-830/18, Landkreis Südliche Weinstraße / PF e.a.; Swobodny przepływ pracowników – Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 – Dzieci pracowników przygranicznych – Przywileje socjalne – System zwrotu kosztów transportu szkolnego – Warunek zamieszkiwania w kraju związkowym – Wykluczenie dzieci uczęszczających do szkoły w tym kraju związkowym i zamieszkujących w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie placówki szkolnej – Wykluczenie własnych obywateli zamieszkujących w innych krajach związkowych.
 • 2 kwietnia 2020 r., C-802/18, Caisse pour l’avenir des enfants / FV i GW (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier); Artykuł 45 TFUE – Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 1 lit. i) – Swobodny przepływ pracowników – Równość traktowania – Przywileje socjalne – Dyrektywa 2004/38/WE – Artykuł 2 pkt 2 – Rozporządzenie (WE) nr 492/2011 – Artykuł 7 ust. 2 – Dodatek rodzinny – Pojęcie „członków rodziny” – Wyłączenie dziecka współmałżonka pracownika niebędącego rezydentem – Różnica w traktowaniu w stosunku do dziecka współmałżonka pracownika będącego rezydentem – Względy uzasadniające.
 • 2 kwietnia 2020 r., C-670/18, CO / Comune di Gesturi; Polityka społeczna – Zasada równości traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na wiek – Publiczne zaproszenie do zgłaszania kandydatur – Warunki udziału – Wyłączenie emerytów sektora publicznego lub prywatnego.
 • 26 marca 2020 r., C-344/18, ISS Facility Services / Govaerts i Atalian; Dyrektywa 2001/23/WE – Artykuł 3 ust. 1 – Przejęcie przedsiębiorstw – Ochrona praw pracowniczych – Zamówienie publiczne na usługi sprzątania – Powierzenie części zamówienia dwóm nowym wykonawcom – Przejęcie pracownika przydzielonego do wszystkich części zamówienia.
 • 19 marca 2020 r., C-103/18 i C-429/18, Sánchez Ruiz i in. / Comunidad de Madrid i Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 5 – Pojęcie „kolejnych umów o pracę lub stosunków pracy zawieranych na czas określony” – Niedochowanie przez pracodawcę ustawowego terminu ostatecznego obsadzenia stanowiska zajmowanego tymczasowo przez pracownika zatrudnionego na czas określony – Dorozumiane przedłużanie stosunku pracy z roku na rok – Zajmowanie przez pracownika zatrudnionego na czas określony tego samego stanowisku w ramach dwóch następujących po sobie powołań – Pojęcie „obiektywnych powodów” uzasadniających odnowienie kolejnych umów o pracę lub stosunków pracy zawieranych na czas określony – Poszanowanie podstaw zatrudnienia przewidzianych w uregulowaniu krajowym – Konkretne badanie ujawniające, że kolejne odnowienie stosunków pracy zawieranych na czas określony ma na celu zaspokojenie stałych i długookresowych potrzeb kadrowych pracodawcy – Środki mające na celu zapobieganie nadużyciom wynikającym z wykorzystywania kolejnych umów o pracę lub stosunków pracy zawieranych na czas określony oraz w stosownym przypadku karanie takich nadużyć – Postępowania w sprawie naboru mające na celu obsadzenie w sposób ostateczny stanowisk zajmowanych tymczasowo przez pracowników zatrudnionych na czas określony – Przekształcenie statusu pracowników zatrudnionych na czas określony w „niestały personel zatrudniony na czas nieokreślony” – Przyznanie pracownikowi odszkodowania równoważnego odszkodowaniu wypłacanemu w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy – Stosowanie Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony bez względu na okoliczność, że pracownik godził się na kolejne odnowienia umów na czas określony – Klauzula 5 pkt 1 – Brak obowiązku odstąpienia przez sądy krajowe od stosowania niezgodnego uregulowania krajowego.
 • 12 marca 2020 r., C-769/18, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle / SJ i Ministre chargé de la Sécurité sociale; abezpieczenie społeczne pracowników migrujących – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 5 lit. b) – Podwyższenie wysokości emerytury – Uwzględnienie zasiłku wypłacanego na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym w innym państwie członkowskim – Zasada zrównania okoliczności.
 • 5 marca 2020 r., C-135/19, Pensionsversicherungsanstalt / CW (Prestation pour la rééducation); Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuły 3 i 11 – Zagadnienia objęte rozporządzeniem – Świadczenia objęte zakresem stosowania tego rozporządzenia – Kwalifikacja – Świadczenie z tytułu choroby – Świadczenie z tytułu inwalidztwa – Świadczenie z tytułu bezrobocia – Osoba, która przestała być objęta systemem zabezpieczenia społecznego danego państwa członkowskiego po zaprzestaniu tam działalności zawodowej i po przeniesieniu miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego – Wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego w byłym państwie członkowskim zamieszkania i zatrudnienia – Odmowa – Ustalenie ustawodawstwa mającego zastosowanie.
 • 27 lutego 2020 r., sprawy połączone od C-773/18 do C-775/18, TK i in. / Land Sachsen-Anhalt (Rémunération des fonctionnaires et juges); Polityka społeczna – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Artykuły 2 i 6 – Zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek – Wynagrodzenie urzędników – Dyskryminujący system wynagradzania – Wyrównanie wynagrodzenia obliczone na podstawie wcześniejszego dyskryminującego zaszeregowania – Kolejna dyskryminacja – Artykuł 9 – Odszkodowanie ze względu na dyskryminujące ustawodawstwo – Termin zawity na złożenie wniosku o odszkodowanie – Zasady równoważności i skuteczności.
 • 27 lutego 2020 r., C-298/18, Grafe i Pohle / Südbrandenburger Nahverkehrs i OSL Bus; Dyrektywa 2001/23/WE – Artykuł 1 ust. 1 – Przejęcie przedsiębiorstwa – Ochrona praw pracowniczych – Obsługa linii autobusowych – Przejęcie personelu – Nieprzejęcie środków trwałych.
 • 23 stycznia 2020 r., C-29/19, ZP / Bundesagentur für Arbeit; Zabezpieczenie społeczne – Pracownicy migrujący – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Zasiłki dla bezrobotnych – Obliczanie – Nieuwzględnienie ostatniego wynagrodzenia otrzymanego w państwie członkowskim miejsca zamieszkania – Zbyt krótki okres odniesienia – Wynagrodzenie otrzymane po ustaniu stosunku pracy.
 • 22 stycznia 2020 r., C-177/18, Baldonedo Martín / Ayuntamiento de Madrid; Polityka społeczna – Dyrektywa 99/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 – Zasada niedyskryminacji – Klauzula 5 – Środki mające na celu zapobieganie nadużyciom wynikającym z wykorzystywania kolejnych umów lub stosunków pracy zawieranych na czas określony – Odprawa z tytułu ustania stosunku pracy – Artykuły 151 i 153 TFUE – Artykuły 20 i 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Stosowanie – Odmienne traktowanie ze względu na publiczny albo prywatny charakter, zgodnie z prawem krajowym, przepisów regulujących stosunek pracy.
 • 19 grudnia 2019 r., C-168/18, Pensions-Sicherungs-Verein / Bauer; Polityka społeczna – Ochrona pracowników najemnych na wypadek niewypłacalności pracodawcy – Dyrektywa 2008/94/WE – Artykuł 8 – Dodatkowe programy emerytalne – Ochrona uprawnień do świadczeń emerytalnych – Minimalny gwarantowany poziom ochrony – Obowiązek wyrównania przez byłego pracodawcę obniżenia kwoty świadczenia z pracowniczego programu emerytalnego – Zewnętrzna instytucja emerytalna.
 • 18 grudnia 2019 r., C-447/18, UB / Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava; Zabezpieczenie społeczne – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 3 – Zagadnienia objęte rozporządzeniem – Świadczenie z tytułu starości – Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej – Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 – Artykuł 7 – Równe traktowanie pracowników krajowych i pracowników migrujących – Przywileje socjalne – Ustawodawstwo państwa członkowskiego zastrzegające przyznanie „dodatku dla reprezentantów sportowych” wyłącznie obywatelom tego państwa.
 • 12 grudnia 2019 r., C-450/18, WA / Instituto Nacional de la Seguridad Social; Polityka społeczna – Dyrektywa 79/7/EWG – Równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – Artykuł 4 ust. 1 i 2 – Artykuł 7 ust. 1 – Obliczanie wysokości świadczeń – Dyrektywa 2006/54/WE – Równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy – Przepisy prawa krajowego przewidujące prawo do dodatku emerytalnego lub rentowego w przypadku kobiet mających przynajmniej dwoje dzieci biologicznych lub przysposobionych i otrzymujących rentę składkową z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – Nieprzyznanie tego prawa mężczyznom znajdującym się w identycznej sytuacji – Sytuacja porównywalna – Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na płeć – Odstępstwa.
 • 5 grudnia 2019 r., C-398/18 i C-428/18, Bocero Torrico i Bode / Instituto Nacional de la Seguridad Social i Tesorería General de la Seguridad Social; Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Wcześniejsza emerytura – Kwalifikowalność – Kwota emerytury należnej, która powinna przekraczać ustawową kwotę minimalną – Uwzględnienie wyłącznie uprawnień emerytalnych nabytych w danym państwie członkowskim – Brak uwzględnienia uprawnień emerytalnych nabytych w innym państwie członkowskim – Odmienne traktowanie pracowników, którzy skorzystali z prawa do swobodnego przemieszczania się.
 • 19 listopada 2019 r., C-585/18, C-624/18 i C-625/18, A. K. i in. / Sąd Najwyższy; Dyrektywa 2000/78/WE – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Niedyskryminacja ze względu na wiek – Obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego (Polska) – Artykuł 9 ust. 1 – Prawo do środka odwoławczego – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Skuteczna ochrona sądowa – Zasada niezawisłości sędziowskiej – Utworzenie w ramach Sądu Najwyższego nowej izby, właściwej między innymi w sprawach dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów tego sądu – Izba złożona z sędziów nowo powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa – Niezależność Rady – Uprawnienie do odstąpienia od stosowania przepisów krajowych niezgodnych z prawem Unii – Pierwszeństwo prawa Unii.
 • 19 listopada 2019 r., C-609/17 i C-610/17, TSN i AKT / Hyvinvointialan liitto i Satamaoperaattorit; Polityka społeczna – Artykuł 153 TFUE – Minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w obszarze organizacji czasu pracy – Dyrektywa 2003/88/WE – Artykuł 7 – Prawo do corocznego płatnego urlopu w wymiarze co najmniej czterech tygodni – Artykuł 15 – Korzystniejsze krajowe przepisy prawne i postanowienia układów zbiorowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Pracownicy niezdolni do pracy podczas corocznego płatnego urlopu z powodu choroby – Odmowa przeniesienia tego urlopu, kiedy brak przeniesienia nie powoduje skrócenia faktycznego wymiaru corocznego płatnego urlopu do okresu krótszego niż cztery tygodnie – Artykuł 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Niemożność zastosowania w braku sytuacji stosowania prawa Unii w rozumieniu art. 51 ust. 1 karty praw podstawowych.
 • 7 listopada 2019 r., C-396/18, Cafaro / DQ; Transport lotniczy – Rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 – Załącznik I pkt FCL.065 – Zakres stosowania ratione temporis – Dyrektywa 2000/78/WE – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyskryminacja ze względu na wiek – Artykuł 2 ust. 5 – Artykuł 4 ust. 1 – Uregulowanie krajowe przewidujące automatyczne ustanie stosunku pracy w wieku 60 lat – Piloci statków powietrznych – Ochrona bezpieczeństwa narodowego.
 • 7 października 2019 r., C-171/18, Safeway / Newton i Safeway Pension Trustees; Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Artykuł 119 traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 141 WE) – Pracownicy płci męskiej i pracownicy płci żeńskiej – Równość wynagrodzeń – Prywatny pracowniczy program emerytalny – Zróżnicowany w zależności od płci powszechny wiek emerytalny – Data przyjęcia środków przywracających równe traktowanie – Ujednolicenie z mocą wsteczną tego wieku z powszechnym wiekiem emerytalnym osób znajdujących się wcześniej w mniej korzystnej sytuacji.
 • 3 października 2019 r., C-274/18, Schuch-Ghannadan / Medizinische Universität Wien; Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Porozumienie ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin – Klauzula 4 – Zasada niedyskryminacji – Mniej korzystne traktowanie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy w zakresie warunków zatrudnienia – Zakaz – Ustawodawstwo krajowe określające dłuższy maksymalny okres stosunków pracy zawartych na czas określony w wypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy niż w wypadku pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – Zasada pro rata temporis – Dyrektywa 2006/54/WE – Równość traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia i pracy – Artykuł 2 ust. 1 lit. b) – Pojęcie „dyskryminacji pośredniej” ze względu na płeć – Artykuł 14 ust. 1 lit. c) – Warunki zatrudnienia i pracy – Artykuł 19 – Ciężar dowodu.
 • 18 września 2019 r., C-366/18, Ortiz Mesonero / UTE Luz Madrid Centro; Dyrektywa 2010/18/UE – Zmienione Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego – Uregulowanie krajowe uzależniające udzielenie urlopu rodzicielskiego od zmniejszenia wymiaru czasu pracy z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia – Praca zmianowa ze zmiennym rozkładem czasu pracy – Wniosek pracownika o wykonywanie pracy w stałych godzinach w celu sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi – Dyrektywa 2006/54/WE – Równość szans oraz równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy – Dyskryminacja pośrednia.
 • 18 września 2019 r., C-32/18, Tiroler Gebietskrankenkasse / Moser; Zabezpieczenie społeczne – Pracownicy migrujący – Rozporządzenie (WE) nr 987/2009 – Artykuł 60 – Świadczenia rodzinne – Prawo do otrzymania różnicy między wysokością zasiłku wychowawczego wypłacanego w państwie członkowskim właściwym w pierwszej kolejności a wysokością zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem wypłacanym w państwie członkowskim właściwym w drugiej kolejności.
 • 11 września 2019 r., C-397/18, DW / Nobel Plastiques Ibérica; Dyrektywa 2000/78 WE – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Artykuł 2 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) i art. 5 – Zakaz wszelkiej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność – Pracownik szczególnie podatny na ryzyka związane z pracą w rozumieniu prawa krajowego – Istnienie „niepełnosprawności” – Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn obiektywnych w oparciu o kryteria wydajności, wszechstronności na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie, a także absencji – Racjonalne usprawnienia – Osoba, która nie jest kompetentna ani zdolna bądź dyspozycyjna do wykonywania najważniejszych czynności na danym stanowisku.
 • 20 czerwca 2019 r., C-404/18, Hakelbracht i in. / WTG Retail; Dyrektywa 2006/54/WE – Równość traktowania kobiet i mężczyzn – Dostęp do zatrudnienia i warunki pracy – Artykuł 24 – Ochrona przed represjami – Odrzucenie kandydatury na stanowisko ze względu na ciążę kandydatki – Pracownik działający na rzecz tej kandydatki – Zwolnienie pracownika.
 • 13 czerwca 2019 r., C-317/18, Correia Moreira / Município de Portimão; Dyrektywa 2001/23/WE – Przejęcia przedsiębiorstw – Ochrona praw pracowniczych – Pojęcie „pracownika” – Poważne zmiany warunków pracy na niekorzyść dla pracownika.
 • 6 czerwca 2019 r., C-33/18, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants i Securex Integrity; Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – Pracownicy migrujący – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Przepisy przejściowe – Artykuł 87 ust. 8 – Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 – Artykuł 14c lit. b) – Osoba będąca pracownikiem najemnym i prowadząca działalność na własny rachunek w różnych państwach członkowskich – Odstępstwa od zasady stosowania ustawodawstwa tylko jednego państwa członkowskiego – Podwójna przynależność – Złożenie wniosku o podleganie ustawodawstwu mającemu zastosowanie na mocy rozporządzenia nr 883/2004.
 • 16 maja 2019 r., C-509/17, Plessers / PREFACO i Belgische Staat; Przejęcia przedsiębiorstw – Dyrektywa 2001/23/WE – Artykuły 3 – 5 – Ochrona praw pracowniczych – Wyjątki – Postępowanie upadłościowe – Postępowanie w sprawie reorganizacji sądowej przez przejęcie pod nadzorem sądu – Całkowite lub częściowe zachowanie przedsiębiorstwa – Ustawodawstwo krajowe zezwalające przejmującemu, po przejęciu przedsiębiorstwa, na przejęcie pracowników według jego wyboru.
 • 15 maja 2019 r., C-132/18, Komisja / Tuerck; Służba publiczna – Emerytury i renty – Przeniesienie uprawnień emerytalnych nabytych w krajowym systemie emerytalnym do systemu emerytalnego Unii Europejskiej – Odliczenie aprecjacji zaistniałej między datą wniosku o przeniesienie uprawnień a datą rzeczywistego przeniesienia.
 • 14 maja 2019, C-55/18 , Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) v Deutsche Bank SAE; Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników – Organizacja czasu pracy – Dyrektywa 2003/88/WE – Odpoczynek dzienny – Odpoczynek tygodniowy – Maksymalny tygodniowy czas pracy – Artykuł 31 ust. 2 Karty praw podstawowych UE – Dyrektywa 89/391/EWG – Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy – Obowiązek wprowadzenia przez przedsiębiorstwa systemu pomiaru dziennego czasu pracy.
 • 11 kwietnia 2019, C-29/18 i C-30/18: Cobra Servicios Auxiliares / FOGASA i in. (sprawy połączone); Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 – Zasada niedyskryminacji – Pojęcie „warunków zatrudnienia” – Porównywalność sytuacji – Uzasadnienie – Pojęcie „powodów o charakterze obiektywnym” – Odprawa w wypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony z obiektywnej przyczyny – Niższa odprawa wypłacana przy zakończeniu umowy o pracę „o wykonanie określonego zadania” 
 • 4 kwietnia 2019, C-699/17: Postępowanie zainicjowane przez Allianz Vorsorgekasse; Zawieranie umów o przystąpieniu do zakładowego funduszu prewencyjnego trudniącego się zarządzaniem składek na zakładową prewencję pracowniczą – Zawarcie umowy wymagające zgody pracowników lub ich przedstawicieli – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuły 49 i 56 TFUE – Zasady równego traktowania i niedyskryminacji  
 • 14 marca 2019, C-134/18: Vester / Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; Systemy zabezpieczenia społecznego – Świadczenia z tytułu inwalidztwa – Artykuły 45 i 48 TFUE – Swobodny przepływ pracowników – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Odrębne systemy świadczeń w zależności od państwa członkowskiego – „Uprzedni okres niezdolności do pracy” – Czas trwania – Przyznanie świadczenia z tytułu niezdolności do pracy – Sytuacja niekorzystna dla pracowników migrujących  
 • 13 marca 2019, C-437/17: Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach / EurothermenResort Bad Schallerbach; Swobodny przepływ pracowników – Artykuł 45 TFUE – Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 – Artykuł 7 ust. 1 – Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową – Prawo do corocznego płatnego urlopu uzależnione od stażu pracy pracownika u pracodawcy – Jedynie częściowe uwzględnienie wcześniejszych okresów zatrudnienia u innych pracodawców – Prawo socjalne – Rozbieżności między systemami i ustawodawstwami państw członkowskich
 • 28 lutego 2019, C-579/17: BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse / Gradbeništvo Korana; Zabezpieczenie społeczne – Artykuł 53 – Wyrok dotyczący powództwa organu zabezpieczenia społecznego o zapłatę przez pracodawcę składek z tytułu wynagrodzenia urlopowego w związku z delegowaniem przez niego pracowników – Wykonywanie działalności orzeczniczej przez sąd, do którego wniesiono powództwo
 • 14 lutego 2019, C-154/18: Horgan i Keegan v. Minister for Education & Skills i in.; Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Artykuł 2 ust. 2 lit. b) – Dyskryminacja pośrednia ze względu na wiek – Nowo zatrudnieni nauczyciele – Data zatrudnienia – Siatka płac i zaszeregowanie do stopni tej siatki w chwili zatrudnienia mniej korzystne niż mające zastosowanie do nauczycieli już zatrudnionych
 • 13 lutego 2019, C-179/18: Rohart v. Federale Pensioendienst; Zabezpieczenie społeczne – Uprawnienia emerytalne na podstawie krajowego systemu emerytalnego pracowników najemnych – Odmowa uwzględnienia okresu obowiązkowej służby wojskowej odbytej przez urzędnika Unii Europejskiej po podjęciu służby urzędniczej – Zasada lojalnej współpracy 
 • 7 lutego 2019, C-322/17: Bogatu v. Minister for Social Protection;
  Zabezpieczenie społeczne – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 67 – Wniosek o świadczenia rodzinne przedstawiony przez osobę, która zakończyła pracę najemną we właściwym państwie członkowskim, lecz nadal w nim zamieszkuje – Prawo do świadczeń rodzinnych dla członków rodziny zamieszkałych w innym państwie członkowskim
 • 23 stycznia 2019, C-272/17: K.M. Zyla v. Staatssecretaris van Financiën; Swobodny przepływ pracowników – Równość traktowania – Składki na zabezpieczenie społeczne – Pracownik, który wyjechał z państwa członkowskiego miejsca zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego – Zastosowanie zasady pro rata temporis do obniżki kwoty podlegającej pobraniu na poczet składek
 • 22 stycznia 2019, C-193/17: Cresco Investigation GmbH v. Markus Achatzi; Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 21 – Równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2000/78/WE – Artykuł 2 ust. 2 lit. a) – Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na religię – Przepisy krajowe przyznające niektórym pracownikom dzień urlopu w Wielki Piątek – Względy uzasadniające – Artykuł 2 ust. 5 – Artykuł 7 ust. 1 – Obowiązki pracodawców prywatnych i sądu krajowego wynikające z niezgodności prawa krajowego z dyrektywą 2000/78

ORZECZENIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

 • 5 lipca 2023, SK 10/20, 0graniczenie osobom urodzonym po 31.12.1948 r., a świadczącym pracę w warunkach szczególnych, prawa do emerytury w obniżonym wieku, gdy pod rządami poprzednio obowiązujących regulacji emerytalnych spełniały one warunki do przyznania stosownego świadczenia.
 • 17 maja 2023, P 13/21, rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy bez udziału ławników – szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.
 • 18 kwietnia 2023, SK 75/19, odmowa przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy poprzez nieuwzględnienie do okresów składkowych okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez rolników.
 • 20 grudnia 2022, SK 86/20, zmniejszenie w drodze decyzji administracyjnej kwoty otrzymywanej renty strukturalnej o kwotę emerytury, do której uprawniony nabył jedynie prawo z ubezpieczenia społecznego lub z zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego rolników.
 • 14 grudnia 2022, SK 8/21, rozwiązanie przez pracodawcę w okresie wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zwrot kosztów zgodnie z zasadą słuszności.
 • 14 grudnia 2022, P 9/21, wypłacanie zasiłku z ubezpieczenia chorobowego po śmierci ubezpieczonego.
 • 22 listopada 2022, P 6/21, brak dodatku solidarnościowego dla osób, których umowę o pracę rozwiązano za porozumieniem stron.
 • 9 listopada 2022, K 26/20, wynagrodzenie fizjoterapeutów – zróżnicowanie wynagrodzeń pracowników uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej.
 • 19 października 2022, SK 59/19, umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
 • 21 czerwca 2022 r., P 3/21, rozpoznawanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez sądy powszechne.
 • 21 czerwca 2022 r., K 5/18, uprawnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do oceny treści stosunków cywilnoprawnych stanowiących tytuł ubezpieczenia społecznego.
 • 31 maja 2022 r., SK 9/20, wyłączenie zastosowania przepisów kodeksu pracy wobec osób wykonujących czynności pomocnicze na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • 28 kwietnia 2022 r., SK 88/20, ograniczenie w opłacaniu składek emerytalno-rentowych w przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego – warunki uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
 • 28 kwietnia 2022, SK 76/19, definicja podróży służbowej; warunki oraz sposób ustalania należności dla kierowców samochodów ciężarowych.
 • 23 lutego 2022 r., P 10/19, wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności dotyczących jego powołania; obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach w Sądzie Najwyższym; rozstrzyganie przez Sąd Najwyższy o statusie sędziego.
 • 14 grudnia 2021, SK 63/21, stosunek pracy pracowników zatrudnionych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – przepisy przejściowe.
 • 14 grudnia 2021, SK 22/20, zróżnicowanie wysokości świadczenia emerytalnego na skutek korzystania przez ubezpieczonego ze zwolnienia chorobowego ,,przed” lub ,,po” osiągnięciu rocznej podstawy wymiaru składek.
 • 1 grudnia 2021, U 1/21, wynagradzanie pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru.
 • 30 listopada 2021, K 20/19, pominięcie funkcjonariuszy straży gminnych w zakresie ochrony emerytalnej w systemie emerytur pomostowych.
 • 30 listopada 2021, SK 11/21, powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa – nieprecyzyjność przepisu.
 • 29 czerwca 2021, SK 12/18, odpowiedzialność członka zarządu osoby prawnej za zaległości tej osoby z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • 16 czerwca 2021, P 10/20, obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa.
 • 13 maja 2020, K 15/16, nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią.
 • 16 grudnia 2020, SK 14/20, uprzywilejowanie ubezpieczonych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego; ograniczenie praw ubezpieczonych niezatrudnionych w tym dniu.
 • 15 grudnia 2020, P 77/15, zasady naliczania odsetek od zaległych składek na ubezpieczenia społeczne.
 • 15 grudnia 2020, SK 9/16, zbieg prawa do emerytury lub renty z ubezpieczeń społecznych z prawem do emerytury lub renty albo uposażenia w stanie spoczynku przewidzianych w odrębnych przepisach.
 • 30 września 2020, SK 14/16, należności przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
 • 16 lipca 2020 r., SK 15/18, art. 53 ust. 4 i art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
 • 16 czerwca 2020 r., SK 38/19, obligatoryjne zastąpienie renty emeryturą po osiągnięciu przez rencistę właściwego wieku zgodnie z FUS.
 • 11 grudnia 2019 r., SK 11/19, brak określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych zagranicznych w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę w stosunku do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym.
 • 6 listopada 2019, SK 1/19, obowiązek pracodawcy uiszczenia składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, które pracownik otrzymał na podstawie umowy cywilnoprawnej z podmiotem trzecim.
 • 25 września 2019 r., SK 31/16, zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • 17 lipca 2019, SK 6/19, brak możliwości podlegania przez rolnika (prowadzącego obok gospodarstwa rolnego również działalność pozarolniczą) ubezpieczeniu wypadkowemu związanego z działalnością pozarolniczą.
 • 3 lipca 2019 r., SK 20/18, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe warunkująca przyznanie zasiłku chorobowego.
 • 26 czerwca 2019 r., SK 2/17, ustawowe wyłączenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w stosunku do osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy, sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną.
 • 2 kwietnia 2019, P 5/18, kodeks Pracy; podróż służbowa.
 • 6 marca 2019 r., P 20/16, nabycie prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r. a nabycie prawa do emerytury.

UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO

 • 24 sierpnia 2023, III PZP 1/23, zastosowanie przepisu art. 18(3d) k.p. do odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania (art. 11(2) k.p.).
 • 18 lipca 2023, III UZP 1/23, pobieranie emerytury z art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych a brak możliwości nabycia przez byłego pracownika kolejowego prawa do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 74 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
 • 21 czerwca 2023, III UZP 5/23, uchylenie przez sąd pierwszej instancji zaskarżonej decyzji organu rentowego oraz przekazanie sprawy temu organowi do ponownego rozpoznania na podstawie art. 477(14) § 21 k.p.c.; możliwość zastosowania art. 477(14a) k.p.c.
 • 26 kwietnia 2023, III PZP 6/22, rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego ukształtowanym na podstawie art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. COVID-19 prowadzi do nieważności postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.); zasada prawna.
 • 16 lutego 2023, III UZP 6/22, ​pojęcie ryzyka określonego wskaźnikami częstości zatrudnionych w warunkach zagrożenia w rozumieniu art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 31 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • 14 grudnia 2022 r., III UZP 4/22, jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny ubezpieczonego w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty mającego ustalone w decyzji organu rentowego prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który spełniał ustawowe przesłanki do przyznania mu prawa do renty w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
 • 7 grudnia 2022 r., III PZP 3/22, skuteczność doręczenia pełnomocnikowi strony odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem przez operatora pocztowego (art. 131 § 1 i § 3 k.p.c.), bez uprzedniego wydania zarządzenia o odstąpieniu od doręczenia w sposób wskazany w art. 15zzs9 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 2095).
 • 6 grudnia 2022 r., III UZP 7/22, pobieranie emerytury z art. 24 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych a możliwość nabycia przez byłego pracownika kolejowego prawa do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 74 ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji, i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
 • 23 listopada 2022 r., III UZP 5/22, przewidziany w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sposób liczenia okresu zatrudnienia na kolei a ustalanie okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa w art. 184 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
 • 19 lipca 2022 r., III UZP 3/22, okres 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.
 • 8 czerwca 2022 r., UZP 1/22, uwzględnienie przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości przypadających przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresów pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.
 • 18 maja 2022 r., III UZP 2/22, nabycie prawa do emerytury pomostowej a wykonywanie po dniu 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres przynajmniej jednego miesiąca.
 • 23 lutego 2022 r., III UZP 12/21, ​niezmniejszenie prawa do rolniczej renty rodzinnej w razie osiągania przez ubezpieczonego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w kwocie mieszczącej się w przedziale od 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy.
 • 23 lutego 2022 r., III PZP 3/21, ​podstawa ustalenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w odniesieniu do nauczycieli będących emerytami, rencistami albo nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
 • 16 lutego 2022 r., III UZP 9/21, ustalenie przez ​Zakład Ubezpieczeń Społecznych w decyzji wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym, jeżeli płatnik składek kwestionuje wysokość tej stopy ustaloną w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy wypadkowej.
 • 10 lutego 2022 r., III UZP 10/21, ustanie ​dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w przypadku opłacenia składki w terminie, ale w wysokości niższej niż należna.
 • 20 stycznia 2022 r., III UZP 8/21 wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawie z odwołania od decyzji organu rentowego o niepodleganiu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu – suma świadczeń z ubezpieczenia chorobowego za sporny okres, nie więcej niż za rok (art. 22 k.p.c.).
 • 15 grudnia 2021, III UZP 7/21, wypłata tylko jednego świadczenia (wyższego albo wybranego) ubezpieczonemu, który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed dniem 2 stycznia 1999 r. i pobiera emeryturę wojskową wynoszącą 75% podstawy jej wymiaru obliczoną bez uwzględnienia okresów składkowych i nieskładkowych, z tytułu których jest uprawniony również do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • 27 października 2021, III PZP 1/21, porozumienie zawarte między inwestorem zamierzającym nabyć akcje spółki, której akcjonariuszami są pracownicy, a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w tej spółce a źródła prawa pracy nieoparte na ustawie (art. 9 § 1 k.p.).
 • 26 sierpnia 2021, III UZP 6/21, finansowanie przez pracodawcę wynagrodzenia z tytułu świadczenia na jego rzecz pracy przez pracownika na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią a zastosowanie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • 26 sierpnia 2021, III UZP 3/21, pojęcie „wykonuje pracę na rzecz pracodawcy”, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • 16 czerwca 2021, III UZP 2/21, utrata ważności zaświadczenia lekarskiego na podstawie art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w kontekście odzyskania zdolności do pracy przez osobę, która wcześniej nabyła prawo do zasiłku chorobowego.
 • 9 grudnia 2020 r., III PZP 2/20, właściwość sądu w sprawie z zakresu odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych.
 • 29 października 2020 r., III UZP 3/20, prawo do rekompensaty na podstawie art. 21 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych a okresy niewykonywania pracy, za które ubezpieczony otrzymał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby.
 • 15 października 2020 r., III PZP 4/20, wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku a obowiązek wykazania, że wzruszenie zaskarżonego wyroku w drodze skargi nadzwyczajnej nie było i nie jest możliwe; zasada prawna.
 • 29 września 2020 r., III UZP 2/20, pismo procesowe strony, z którego treści wynika, że strona nie zgadza się z rozstrzygającym sprawę co do istoty orzeczeniem, gdy w świetle okoliczności sprawy nie ma pewności, czy stanowi ono apelację czy też wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem.
 • 16 września 2020 r., III UZP 1/20, kryterium „pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa” określone w art. 13 b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • 9 września 2020 r., III UZP 4/18, „nierozpoznania istoty sprawy” w sytuacji, gdy w sprawie o podleganie polskiemu ubezpieczeniu społecznemu w toku postępowania sądowego uchylona zostaje decyzja wydana przez organ rentowy innego państwa.
 • 11 grudnia 2019 r., III UZP 7/19, płatnika składek jako podmiot zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego nienależnie przez osobę, która zawarła z tym płatnikiem pozorną umowę o pracę.
 • 28 listopada 2019 r., III UZP 5/19, zastosowanie art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do urodzonej w 1952 r. ubezpieczonej.
 • 17 października 2019 r., III PZP 5/19, skład sądu ​w sprawie o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy dochodzone przez pracownika od pracodawcy na podstawie art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p.
 • 3 października 2019 r., III UZP 9/19, stawka wynagrodzenia radcy prawnego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych o należności z tytułu składek i wysokość zadłużenia.
 • 25 września 2019 r., III UZP 6/19, prawo do renty rodzinnej a ostatni rok studiów podyplomowych.
 • 11 września 2019 r., III PZP 4/19, prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego.
 • 29 sierpnia 2019 r., III PZP 3/19, prawo do odprawy rentowej i emerytalnej pracownika Służby Leśnej.
 • 8 sierpnia 2019 r., III UZP 3/19, pracy traktorzysty w rolnictwie w okresie obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1956 r. a zatrudnienie w szczególnych warunkach.
 • 11 lipca 2019 r., III UZP 2/19, rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność a ubezpieczenie chorobowe.
 • 11 lipca 2019 r., III UZP 1/19, system ubezpieczeń społecznych, prawo do pomniejszenia kwoty najniższej podstawy wymiaru składek.
 • 23 maja 2019 r., III UZP 9/18, wysokość emerytury, umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
 • 4 kwietnia 2019 r., III PZP 2/19, wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, roszczenia odszkodowawcze pracownika.